Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2932
Title: OPODATKOWANIE RUCHU KAPITAŁU PODATKIEM TRANSAKCYJNYM
Other Titles: IMPOSITION OF A TRANSACTION TAX ON THE MOVEMENT OF CAPITAL
Authors: Kruszona, Marek
Keywords: Podatek transakcyjny
Transaction tax
Opodatkowanie transakcji finansowych
Imposing tax on financial transactions
Opodatkowanie ruchu kapitału
Imposing tax on the movement of capital
Opodatkowanie kredytów
Imposing tax on credits
Opodatkowanie wymiany walut
Imposing tax on currency exchange
Regulacja inflacji
Regulating inflation
Regulacja kursów walut
Regulating currency exchange rates
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 183-195
Abstract: Rozwiązaniem problemu skutecznej regulacji kapitału światowego jest opodatkowanie wszystkich elektronicznych transakcji finansowych minimalnym (ok. 1%) podatkiem transakcyjnym i maksymalnym (ok. 20%) podatkiem transakcyjnym, wszystkich gotówkowych transakcji finansowych. Obniżenie stóp procentowych do zera i zastąpienie ich podatkiem transakcyjnym pozwoli praktycznie złagodzić inflację i deficyt budżetowy. Opodatkowanie kredytów nawet wysokim, ale jednorazowym podatkiem transakcyjnym przy jednoczesnym wyeliminowaniu zmiennego oprocentowania pozbawi kredytobiorców ryzyka inflacyjnego, a państwu umożliwi skuteczną i bezinflacyjną regulację popytu na pieniądz. Opodatkowanie wymiany walut skutecznie opodatkowuje szarą sferę gospodarki i spekulacje giełdowe zagranicznych instytucji finansowych oraz reguluje napływ i odpływ obcego kapitału. Wbrew pozorom dodatkowy podatek jest neutralny dla handlu zagranicznego i umożliwia taką regulację kursów walut, aby praktycznie były one stałe, przynajmniej dla eksporterów będących motorem postępu gospodarczego.
A solution to the problem of an effective control over the global capital is the imposition of a minimum transaction tax (about 1%) on all financial transactions being electronic transactions, and a maximum transaction tax (about 20%) on all cash transactions. A reduction of interest rates to zero and replacing them with a transaction tax will effectively soften the inflation and the budget deficit. Imposing a high, yet one-time transaction tax on credits and a simultaneous elimination of variable interest rates will free the borrowers from the inflation risk and enable the state to regulate the demand for money in an effective and inflation-free manner. Imposing tax on currency exchange will actually mean taxing the black sphere of the economy and stock exchange speculations of foreign financial institutions. It will also regulate the inflow and outflow of foreign capital. Contrary to what many may think, the additional tax is neutral to foreign trade and allows regulating currency exchange rates in such a manner that they are practically fixed, at least for exporters who constitute the driving force behind the economic progress.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2932
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. MAREK KRUSZONA RPEiS 4-2011.pdf145.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.