Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKruszona, Marek-
dc.date.accessioned2012-08-06T10:30:28Z-
dc.date.available2012-08-06T10:30:28Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 183-195pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2932-
dc.description.abstractRozwiązaniem problemu skutecznej regulacji kapitału światowego jest opodatkowanie wszystkich elektronicznych transakcji finansowych minimalnym (ok. 1%) podatkiem transakcyjnym i maksymalnym (ok. 20%) podatkiem transakcyjnym, wszystkich gotówkowych transakcji finansowych. Obniżenie stóp procentowych do zera i zastąpienie ich podatkiem transakcyjnym pozwoli praktycznie złagodzić inflację i deficyt budżetowy. Opodatkowanie kredytów nawet wysokim, ale jednorazowym podatkiem transakcyjnym przy jednoczesnym wyeliminowaniu zmiennego oprocentowania pozbawi kredytobiorców ryzyka inflacyjnego, a państwu umożliwi skuteczną i bezinflacyjną regulację popytu na pieniądz. Opodatkowanie wymiany walut skutecznie opodatkowuje szarą sferę gospodarki i spekulacje giełdowe zagranicznych instytucji finansowych oraz reguluje napływ i odpływ obcego kapitału. Wbrew pozorom dodatkowy podatek jest neutralny dla handlu zagranicznego i umożliwia taką regulację kursów walut, aby praktycznie były one stałe, przynajmniej dla eksporterów będących motorem postępu gospodarczego.pl_PL
dc.description.abstractA solution to the problem of an effective control over the global capital is the imposition of a minimum transaction tax (about 1%) on all financial transactions being electronic transactions, and a maximum transaction tax (about 20%) on all cash transactions. A reduction of interest rates to zero and replacing them with a transaction tax will effectively soften the inflation and the budget deficit. Imposing a high, yet one-time transaction tax on credits and a simultaneous elimination of variable interest rates will free the borrowers from the inflation risk and enable the state to regulate the demand for money in an effective and inflation-free manner. Imposing tax on currency exchange will actually mean taxing the black sphere of the economy and stock exchange speculations of foreign financial institutions. It will also regulate the inflow and outflow of foreign capital. Contrary to what many may think, the additional tax is neutral to foreign trade and allows regulating currency exchange rates in such a manner that they are practically fixed, at least for exporters who constitute the driving force behind the economic progress.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectPodatek transakcyjnypl_PL
dc.subjectTransaction taxpl_PL
dc.subjectOpodatkowanie transakcji finansowychpl_PL
dc.subjectImposing tax on financial transactionspl_PL
dc.subjectOpodatkowanie ruchu kapitałupl_PL
dc.subjectImposing tax on the movement of capitalpl_PL
dc.subjectOpodatkowanie kredytówpl_PL
dc.subjectImposing tax on creditspl_PL
dc.subjectOpodatkowanie wymiany walutpl_PL
dc.subjectImposing tax on currency exchangepl_PL
dc.subjectRegulacja inflacjipl_PL
dc.subjectRegulating inflationpl_PL
dc.subjectRegulacja kursów walutpl_PL
dc.subjectRegulating currency exchange ratespl_PL
dc.titleOPODATKOWANIE RUCHU KAPITAŁU PODATKIEM TRANSAKCYJNYMpl_PL
dc.title.alternativeIMPOSITION OF A TRANSACTION TAX ON THE MOVEMENT OF CAPITALpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. MAREK KRUSZONA RPEiS 4-2011.pdf145.86 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.