Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2936
Title: ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W KONTEKŚCIE ART. 61A KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Other Titles: REFUSAL TO COMMENCE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS UNDER ARTICLE 61A OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Authors: Szewczyk, Ewa
Szewczyk, Marek
Keywords: Odmowa wszczęcia postępowania
Refusal to commence administrative proceedings
61a k.p.a.
61 of the Code of Administrative Procedure
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 37-51
Abstract: Niniejszy artykuł dotyczy problemu określanego, jako odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego. Powyższe zagadnienie jest niezwykle istotne dla podmiotu administrowanego, gdyż wydanie przez organ administracji publicznej aktu w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego otwiera podmiotowi administrowanemu możliwość poddania tego aktu weryfikacji poprzez uruchomienie środków prawnych. Autorzy oparli swoje rozważania na treści niedawno dodanego do Kodeksu postępowania administracyjnego art. 61a, nakazującego wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w dwóch sytuacjach: 1) gdy żądnie zostało wniesione przez osobę nie posiadającą legitymacji procesowej strony w postępowaniu oraz 2) gdy postępowanie z innych uzasadnionych przyczyn nie może być wszczęte.
This paper concerns the issue described as ‘a refusal to commence administrative proceedings’, which is of essential importance to the subject being administered, since a refusal to commence administrative proceedings opens up a way for such subject to verify the act using all available legal means. The authors base their deliberations on the provision of the recent amendment of article 61 of the Code of Administrative Procedure and an addition to it of article 61a which provides that a resolution of refusal to commence administrative proceedings may be passed in two events: (i) when a motion has been submitted by a person who is not a legitimate party to administrative proceedings, and (ii) when, for some other justified reasons, administrative proceedings cannot be commenced.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2936
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. EWA SZEWCZYK, MAREK SZEWCZYK RPEiS 1-2012.pdf172.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.