Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2953
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Other Titles: REPORTS AND INFORMATION
Authors: Lissoń, Piotr
Jarmołowicz, Wacław
Piątek, Dawid
Guzik, Bartosz
Keywords: Sprawozdanie
Report
Informacje
Information
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 247-252
Abstract: XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów (Piotr L i s s o ń), s. 247; Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza” (Wacław J a r m o ł o w i c z, Dawid P i ą t e k), s. 248-250; ,,Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?’’. Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Piotr L i s s o ń), s. 250-251; X Sesja Naukowa Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM (Bartosz G u z i k), s. 251-252
URI: http://hdl.handle.net/10593/2953
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 1-2012.pdf114.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.