Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3006
Title: Przysłowia dawniej i dziś
Other Titles: The past and present of proverbs
Authors: MRHAČOVÁ, Eva
Keywords: przysłowia
proverbs
znak językowy
linguistic sign
obrazowość
figurativeness
metafora
metaphor
piśmiennictwo ludowe
folk literature
transformacja
transformation
Issue Date: 2012
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XII, 2012, nr 1, s. 61–70.
Abstract: Język ujmuje sposób postrzegania rzeczywistości przez dane społeczeństwo. Również przysłowia, które są wytworem ludowego piśmiennictwa, są ściśle związane ze sposobem myślenia danej społeczności. W XX wieku centrum życia przeniosło się ze wsi do miasta, a tym samym miejski sposób życia zaczął się odbijać także w przysłowiach. Ich frekwencja wprawdzie spadła, ale w ich formie dochodzi do transformacji, która zmienia ich pierwotne znaczenie, aktualizuje je zgodnie z miejskim sposobem postrzegania rzeczywistości. Przysłowia powoli giną z naszego życia, choć nie całkowicie. Pojawiają się w formie zmienionej, a owe zmiany dotyczą przysposobienia ich do nowej sytuacji komunikacyjnej. Zmiany te mają i efekt negatywny, likwidują ich pierwotną wartość estetyczną i moralną.
Language always reflects the life of a certain society. Proverbs, which are the product of folk literature, are closely related to the thinking of the community. In the 20th century it was the city and city lifestyle that took over the dominating role in the society, and this fact has left its mark also on proverbs and sayings. The frequency of their occurrence has dropped and their form has undergone transformations changing their original meaning. Proverbs, the fruit of folk literature closely related to country life, are slowly disappearing in their original form from our lives. Several types of transformations they have undergone have deprived them of the original aesthetic and moral values.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3006
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrhacova.pdf128.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.