Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3523
Title: Wizerunek polityczny Marii Teresy Austriackiej i Katarzyny II w oczach Polaków i Francuzów w drugiej połowie XVIII wieku. Studia nad kobietą u władzy
Other Titles: Political Image of Maria Teresa and Catherine the Great in Poland and France in the second half of eighteenth century. Studies on the women in power
L’image politique de Marie-Thérèse d’Autriche et de Catherine II de Russie, dans la Pologne et la France à la seconde moitié de XVIIIe siècle. Études sur les femmes au pouvoir
Authors: Napierała, Katarzyna
Advisor: Serwański, Maciej. Promotor
Keywords: Katarzyna II
Catherine the Great
Maria Teresa Austriaczka
Maria Teresa
władza w XVIII wieku
political power in XVIII
wizerunek polityczny
political image
kobiety u władzy
women of power
Issue Date: 16-Oct-2012
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest kreowanie i recepcja w Polsce i we Francji wizerunku politycznego Marii Teresy i Katarzyny II. Praca podzielna jest na trzy części, a każda z nich zawiera poszczególne rozdziały. Integralną częścią pracy jest też aneks zawierający korpus portretów i rycin dotyczących tematu pracy. Rozdział pierwszy ma na celu omówienie sytuacji kobiet w polityce i jej oceny w publicystyce w końcu siedemnastego wieku i na początku wieku osiemnastego w Polsce i we Francji. Następnie przybliżono czytelnikowi kwestie osiemnastowiecznej opinii publicznej. Przeanalizowano kanały komunikacyjne jakimi docierała informacja do elit intelektualnych społeczeństwa. W pierwszej części zarysowano także jak postrzegana była Austria i Rosja w dwóch państwach wymienionych w tytule. W kolejnej części przedstawiono dwa sposoby propagowania swojej polityki i władzy. Maria Teresa opierała się na kontaktach dyplomatycznych, korespondencji z kręgiem rodzinnym, a także jednym z narzędzi jaki cesarzowa używała była sztuka i ikonografia. Katarzyna z kolei wybrała politykę która skierowana była do szerokiej rzeszy intelektualistów w oświeceniowej Europie z którymi korespondowała i którzy widzieli w niej ideał władcy oświeconego zajmujący się edukacją, kodyfikacją prawa, ale również tworzeniem utworów literackich i wspieraniem rozwoju sztuki. W ostatniej części przedstawiono recepcję owych wizerunków politycznych kreowanych przez obie władczynie, na przykładzie najważniejszych wybranych momentów historycznych łączących wszystkie cztery państwa.
The purpose of this dissertation focuses on the political images of two women who marked their era. At the same time as the title suggests, we would draft a reflection on the image of women in both countries where the misogynistic culture was very strong. The study is divided into three parts: the first focuses on the conditions of a woman and the birth of public opinion to the Enlightenment era. We also bring to a reader the historical context of the time and the relations between France, Poland and the country of Maria Teresa and Catherine the Great in the first part of the eighteenth century. In the next part we present the methods, which the two women have used to win public opinion, how they communicated with society. Finally in the third part we have analysed the receptions of this political communication in France and Poland, on the several examples in important moments on history od the four countries. In the annexe, as the integral part of this study, we have put several reproductions of engravings and portraits of Maria Theresa and Catherine the Great; witch is an accomplishment for the content of the second and third part.
L’objet de notre dissertation se concentre sur les images politiques de deux femmes qui marquèrent leur époque. En même temps, comme l’intitulé la laisse entendre, nous voudrions ébaucher une réflexion sur l’image des femmes dans les deux pays ou la culture misogyne a été très forte. L’étude est divisée en trois parties dont la première se concentre sur les conditions d’une femme et naissance de l’opinion publique à l’époque des Lumières. Nous avons rapprochée a lecteur le contexte historique de l’époque sur toutes les relations entre la France et la Pologne et l’Autriche et Russie dans la première partie de XVIIIe siècle. Dans la parie suivante on a présenter les méthodes lequel Marie-Thérèse et Catherine II ont utilisé pour gagner l’opinion publique, par quel trajet elles ont communique avec eux. En fin dans la troisième parie nous somme analysée les réceptions de cette communication politique a travers quelques exemples de leurs histoire. L’intégrale partie de ce devoir comprendre l’annexe avec reproduction des plusieurs gravures et peintures des deux souveraines qui sont un accomplissement pour le contenu de la deuxième partie et troisième partie.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/3523
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat K. NAPIERAŁA.pdf184.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.