Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/372
Title: Microsoft, Problematyczny Sukces? Historia o Licencjach Przymusowych i Doktrynie Koniecznej Infrastruktury, perspektywa Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
Other Titles: Microsoft, A Problematic Success? A tale of Compulsory Licensing and Essentials facilities, The US and the EU Perspective
Authors: Szot, Patrycja
Advisor: Kępiński, Marian. Promotor
Keywords: konkurencja
competition
Microsoft
Microsoft
własność intelektualna
intellectual property
pozycja dominująca
dominant position
infrastruktura kluczowa
essentials facilities
Issue Date: 20-May-2010
Abstract: R. 1 opis wzajemnych relacji prawa własności intelektualnej („IP”) i konkurencji w USA i UE. R. 2 szczegółowy opis doktryny koniecznej infrastruktury. R. 3 przegląd orzecznictwa US i UE dot. doktryny koniecznej infrastruktury. R. 4 szczegółowy opis sprawy Microsoft. R. 5 omówienie sprawy Microsoft w kontekście efektu sieci i tradycyjnych licencji przymusowych. Tutaj rozważono obecny Unijny standard licencji oraz znaczenie decyzji Trinko w USA. R. 6 propozycje ogólnych wytycznych do stosowania licencji przymusowych oraz podsumowanie tendencji orzeczniczych i standardów licencji przymusowych w USA i UE oraz rozważania na temat wymogu ‘dwóch rynków’ w sprawach doktryny koniecznej infrastruktury. Konkluzje: 1) wrodzony konflikt pomiędzy IP a prawem konkurencji nie istnieje; 2) instrumentom kontroli pozycji rynkowej przewidzianym przez IP służy pierwszeństwo przed instrumentami pr. konkurencji ale nie wyłączność; 3) ogólne zasady prawa konkurencji stanowią wystarczającą podstawę do uzasadnienia przymusowego dostępu do dóbr chronionych IP; 4) stosowanie doktryny koniecznej infrastruktury nie wymaga wyróżnienia dwóch rynków; 5) rynki ze zjawiskiem sieci będą podatne na stosowanie doktryny koniecznej infrastruktury; 6) zjawisko efektu sieci odegrało ważną rolę w rozstrzygnięciu sprawy Microsoft w USA; w EU sprawa była rozważana przez pryzmat doktryny koniecznej infrastruktury i jej rezultatem jest modyfikacja standardu licencji przymusowej; 7) stosunek do licencji przymusowych w Stanach i Europie opiera się na tych samych założeniach, choć sądy w Stanach są zdecydowanie łagodniejsze dla właścicieli IP.
Ch.1 the IP and antitrust interdependence in the US and EU. Ch. 2 description of the essential facility. Ch. 3 an overview of the US and EU essential facilities and IP related case law. Ch. 4 the detailed account of the Microsoft proceedings. Ch. 5 the analysis of Microsoft phenomenon against the network markets and traditional compulsory license. It examines the current Community yardstick for mandatory license (was it modified) and considers the Trinko impact on the mandatory licensing in US. Ch. 6 the general guidelines for imposing a compulsory license and compares the methodology and standards used in the US and the EU It also analyses the doctrine’s requirement of vertical integration follow. Conclusions: 1) an inherent conflict between competition and intellectual property law does not exist; 2) the intrinsic devices of intellectual property law should cure the possible anticompetitive consequences of IPRs in the first place; 3) the general provisions of the competition law will normally suffice to address the cases of induced access to IP; 4) there are no particular grounds for which the application of the doctrine should be limited to vertically related markets; 5) the cases of the network effects will particularly well suit the doctrine’s scenario; 6) network effects played important role in Microsoft US Decision; in the EU it has been decided more as an essential facilities case and produced a modified compulsory license benchmark; 7) the approach to the compulsory licensing in the EU and in the US rests on the same premises; the US courts are however more lenient.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Europejskiego
URI: http://hdl.handle.net/10593/372
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patrycja_Szot_PhD_duplex_FINAL.pdf
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.