Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/375
Title: Przemiany struktury agrarnej Wielkopolski w okresie międzywojennym
Other Titles: The transformations of agrarian structure of Wielkopolska (Great Poland) in the interwar period
Authors: Mielewczyk, Wojciech
Advisor: Kowal, Stefan. Promotor
Keywords: rolnictwo
agriculture
struktura agrarna
agrarian structure
Wielkopolska
Great Poland
II Rzeczpospolita
2nd Polish Republic
Issue Date: 21-May-2010
Abstract: Przedmiotem pracy są przemiany struktury agrarnej Wielkopolski w okresie międzywojennym. Autor przyjął szeroką definicję struktury agrarnej uwzględniającą, oprócz struktury obszarowej, również takie kryteria jak: rodzaje użytków rolnych, klasy gleb, kierunki i wielkość produkcji rolnej, problematykę szachownicy pól, nominalny i formalny stan posiadania ziemi, stosunki narodowościowe itp.Podstawową bazę źródłową opracowania stanowią dane statystyczne dostarczone przez spisy powszechne przeprowadzone w latach 1921 i 1931 oraz zawarte w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego. Ze źródeł archiwalnych wykorzystano materiały zawarte w zespołach akt Urzędu Osadniczego w Poznaniu, Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu, Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej oraz Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.Zakres chronologiczny pracy wyznaczają ramy czasowe istnienia II Rzeczypospolitej (1918-1939), natomiast zakres terytorialny określają granice województwa poznańskiego z lat 1919-1938, ale z pewnymi odniesieniami do stanu po 1938 r.W pracy przedstawione zostały warunki naturalne wielkopolskiego rolnictwa oraz czynniki wpływające na przemiany struktury agrarnej województwa poznańskiego w okresie międzywojennym. Szczegółowa analiza struktury agrarnej obejmuje lata 1921-1938. Omówione zostały przede wszystkim: struktura użytków rolnych i zasiewów, podział gospodarstw według kierunków i poziomu produkcji oraz stopnia ich towarowości, wyposażenie gospodarstw w inwentarz żywy i zwierzęta pociągowe, poziom mechanizacji, struktura zatrudnienia siły najemnej w gospodarstwach, stosunki własnościowe gruntów rolnych oraz stosunki narodowościowe na wsi. Zagadnienia te zostały ukazane na tle innych regionów Polski. W podsumowaniu wskazane zostały gospodarcze i społeczne skutki tych przemian.
The object of this dissertation are “The transformations of agrarian structure of Wielkopolska in the interwar period”. Author accepted the wide definition of agrarian structure taking into account, except areal structure, also such criterions: the kinds of agricultural uses, class of soils, directions and size of agricultural production, problems of chessboard of the ground, nominal and formal using the farms, the nationalistic relations etc.Basic source base of the study are the statistical data delivered by general inventories conducted in years 1921 and 1931 as well as contained in studies of Main Statistical Office. The preserved materials contained materials in archival sources came out in teams the acts of Colonization Office in Poznań, the Regional Grounding Office in Poznań, the of Ministry of former Prussian District and Wielkopolska Province Office in Poznań.Temporary span of this study marks existence of II Polish Republic (1918-1939). Territorial frames mark the borders of Wielkopolska province define in the years 1919-1938, however with some references to the state after 1938.In this dissertation were outlined natural conditions of the Wielkopolska’s agriculture and the factors influenced on transformations of the agrarian structure. The detailed analysis of agrarian structure spans years 1921-1938. There are presented above all: the structure of agricultural uses and sowings, division of farms according to directions and level of production, degree their merchandising, equipment of farms in animals, the level of mechanization, structure of employment of hired workers in farms, the possessional relations of agricultural soils and also the nationalistic relations in the country. These questions were showed on background of other regions of Poland. In the recapitulations there were indicated economic and social results of these transformations.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/375
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W. Mielewczyk, Przemiany struktury agrarnej.pdf
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.