Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3818
Title: Rola funduszy europejskich w rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego
Other Titles: The role of European Funds in the development of the Polish-Germen cross-border region
Authors: Pyrgiel, Joanna
Advisor: Malendowski, Włodzimierz. Promotor
Keywords: Polityka regionalna
Polityka strukturalna
Unia Europejska
Regional policy
Structural policy
Cohesion policy
European Union
Issue Date: 19-Nov-2012
Abstract: Dysertacja koncentruje się na analizie roli, jaką odgrywa współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-niemieckim i jaki wpływ mają fundusze europejskie na jego rozwój. Istotnymi pojęciami, które wyznaczają problematykę pracy prócz współpracy transgranicznej są: region, polityka regionalna, polityka strukturalna. Praca koncentruje się przede wszystkim na analizie wkładu jaki fundusze europejskie wniosły w rozwój pogranicza polsko-niemieckiego. Dodatkowo rozprawa wskazuje jaką rolę pogranicze polsko-niemieckie ma w realizacji założeń polskiej polityki regionalnej i jakie jest jego znaczenie w realizacji Strategii Rozwoju Kraju. W pracy przedstawione są kolejne unijne okresy wsparcia oraz towarzyszące im cele oraz obszary. Poruszone zostały kwestie realizacji zapisów kolejnych dokumentów programowych oraz programów operacyjnych. Wskazano także na zagadnienia dotyczące polskiej polityki regionalnej oraz towarzyszących jej dokumentów strategicznych. Istotne znaczenie w ujęciu rzeczowym pracy mają także wskazane uwarunkowania rozwoju regionalnego dla pogranicza polsko-niemieckiego. Rozprawa prezentuje koncepcje integracji Europy, genezę współpracy regionalnej w Europie oraz kształtowanie współpracy na pograniczu polsko-niemieckim. Zasadnicza jej część dotyczy czasów najnowszych z uwzględnieniem przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, polskiego stowarzyszenia i akcesji. Kluczowe znaczenie dla realizacji celów pracy miała ostatnia dekada XX wieku oraz początek XXI stulecia, wyznaczany przez kolejne okresy programowania UE.
The dissertation focuses on the analysis of the role of cross-border cooperation in the Polish-German cross-border region and on the impact of European Funds on this cooperation. Essential terms, besides cross-border cooperation, which determine the dissertation are: region, regional policy and structural policy. The dissertation main purpose is to analyse the contribution of European Funds to the development of Polish-German cross-border region. Additionally, the dissertation shows the role of Polish-German cross-border region in the execution of polish regional policy and its importance in the execution of Country Development Strategy. Further European Support Programmes, their objectives and support areas have been shown in the dissertation. Issues regarding the execution of further programme documents and operational programmes have been raised. Issues concerning polish regional policy and its accompanying strategic documents haven been shown as well. Vital importance in material terms of the dissertation has also the shown background of regional development of the Polish-German cross-border region. The dissertation shows the concepts of european integration, the origins of regional cooperation in Europe and cooperation formation in the Polish-German cross-border region. The main part of the dissertation concerns contemporary history taking into account social and political changes in Central and Eastern Europe and Poland's accession to the European Union. The last decade of 20th and the beginning of the 21th century – set by further programming periods of the EU- were of crucial importance for achieving dissertation objectives.
Sponsorship: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Instytut Stosunków Międzynarodowych
URI: http://hdl.handle.net/10593/3818
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rola funduszy europejskich w rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego-Joanna Pyrgiel.pdf
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.