Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3976
Title: GRANICE OCHRONY TAJEMNICY DZIENNIKARSKIEJ W PROCESIE KARNYM
Other Titles: LIMITS OF PROTECTION OF JOURNALIST SECRECY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Authors: Koper, Radosław
Keywords: dziennikarz
jurnalist
tajemnica
secrecy
ochrona
protection
proces
proceedings
karny
criminal
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 85-96
Abstract: Artykuł stanowi próbę zakreślenia modelowych granic ochrony tajemnicy dziennikarskiej w relacji do postępowania karnego. Wprawdzie ogólny zakres tej ochrony, wyznaczony przepisami Prawa prasowego, oddziałuje także na proces karny, niemniej jednak musi w ramach tej procedury doznać pewnej modyfikacji, co jest konsekwencją rangi i znaczenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego. W opracowaniu omówiono zatem wypadki, w których zachodzi potrzeba zwolnienia dziennikarza z obowiązku przestrzegania tajemnicy dziennikarskiej w związku z prowadzonym postępowaniem karnym. Dokonano oceny istniejących regulacji normatywnych, wskazano ich mankamenty, a w rezultacie zaproponowano uzupełnienie lub zmianę obowiązujących przepisów. Analizie poddano także bardzo niejednoznaczny i kontrowersyjny problem dotyczący faktycznego uchylenia tajemnicy dziennikarskiej. Całość rozważań ujętych w opracowaniu jest podporządkowana postulatowi kreowania takich rozwiązań, które są wynikiem właściwego rozstrzygnięcia kolizji zbiegających się dóbr i wartości.
*The paper is an attempt to delineate model boundaries of protection of journalist secrecy when it comes to criminal proceedings. Despite the existing protection available under media law which also affects the criminal trial, certain modifications are still necessary. The paper discuses events when a journalist must be released from the duty of secrecy in the course of criminal proceedings. The existing normative regulations have been analysed, their defects identified, and certain improvements and amendments proposed. The controversial issue of the actual waiver of journalist secrecy has also been examined. The general goal of the paper is to postulate creation of solutions that will result from proper decisions made when the concurrent interests and values clash.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3976
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09. RADOSŁAW KOPER RPEiS 2-2012.pdf142.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.