Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoper, Radosław-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:26:03Z-
dc.date.available2012-12-12T13:26:03Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 85-96pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3976-
dc.description.abstractArtykuł stanowi próbę zakreślenia modelowych granic ochrony tajemnicy dziennikarskiej w relacji do postępowania karnego. Wprawdzie ogólny zakres tej ochrony, wyznaczony przepisami Prawa prasowego, oddziałuje także na proces karny, niemniej jednak musi w ramach tej procedury doznać pewnej modyfikacji, co jest konsekwencją rangi i znaczenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego. W opracowaniu omówiono zatem wypadki, w których zachodzi potrzeba zwolnienia dziennikarza z obowiązku przestrzegania tajemnicy dziennikarskiej w związku z prowadzonym postępowaniem karnym. Dokonano oceny istniejących regulacji normatywnych, wskazano ich mankamenty, a w rezultacie zaproponowano uzupełnienie lub zmianę obowiązujących przepisów. Analizie poddano także bardzo niejednoznaczny i kontrowersyjny problem dotyczący faktycznego uchylenia tajemnicy dziennikarskiej. Całość rozważań ujętych w opracowaniu jest podporządkowana postulatowi kreowania takich rozwiązań, które są wynikiem właściwego rozstrzygnięcia kolizji zbiegających się dóbr i wartości.pl_PL
dc.description.abstract*The paper is an attempt to delineate model boundaries of protection of journalist secrecy when it comes to criminal proceedings. Despite the existing protection available under media law which also affects the criminal trial, certain modifications are still necessary. The paper discuses events when a journalist must be released from the duty of secrecy in the course of criminal proceedings. The existing normative regulations have been analysed, their defects identified, and certain improvements and amendments proposed. The controversial issue of the actual waiver of journalist secrecy has also been examined. The general goal of the paper is to postulate creation of solutions that will result from proper decisions made when the concurrent interests and values clash.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectdziennikarzpl_PL
dc.subjectjurnalistpl_PL
dc.subjecttajemnicapl_PL
dc.subjectsecrecypl_PL
dc.subjectochronapl_PL
dc.subjectprotectionpl_PL
dc.subjectprocespl_PL
dc.subjectproceedingspl_PL
dc.subjectkarnypl_PL
dc.subjectcriminalpl_PL
dc.titleGRANICE OCHRONY TAJEMNICY DZIENNIKARSKIEJ W PROCESIE KARNYMpl_PL
dc.title.alternativeLIMITS OF PROTECTION OF JOURNALIST SECRECY IN CRIMINAL PROCEEDINGSpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09. RADOSŁAW KOPER RPEiS 2-2012.pdf142.76 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.