Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3986
Title: ROMSKI MODEL SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ
Other Titles: THE ROMANI MODEL OF RESTORATIVE JUSTICE
Authors: Lorek, Dominika
Keywords: sprawiedliwość naprawcza
restorative justice
Romowie
Romani people
Cyganie
Gypsies
sąd romski
Romani court
kris, celo, romanipen
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 239-249
Abstract: Metody alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) są w Polsce wciąż rzeczą nową i wymagającą udoskonalenia. Poszukując wzorców realizacji idei sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym, warto pochylić się nad zwyczajowymi „sądami” romskimi funkcjonującymi we współczesnej Europie. Autorka zarysowuje mało znaną szerszemu odbiorcy historię i obyczajowość polskich Romów. Zasadniczą część artykułu poświęca opisowi funkcjonowania tak zwanych sądów romskich. Analizuje zgodność ich założeń z koncepcją kręgów sprawiedliwości naprawczej poprzez ukazanie modelu romskiego na tle innych opisywanych w literaturze przedmiotu.
*The methods of alternative dispute resolution (ADR) are still a novelty in Poland and they need to be improved. While seeking the patterns of implementation of the idea of restorative justice in criminal law, it may be noteworthy to refer to the customary Romani ‘courts’ that exist in modern Europe. In the paper, the Authoress outlines the history and customs of Polish Roma Gypsy people, still little known to the wider society. An essential part of the paper is devoted to the description of the functioning of so-called Romani courts. The conformity of their assumptions with the conception of circle models of restorative justice through a demonstration of Romani model against the background of other models described in the literature is then analysed.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3986
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. DOMINIKA LOREK RPEiS 2-2012.pdf147.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.