Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4046
Title: Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego
Other Titles: Decentralization of Public Authority in Poland – Example of Local Territorial Self-government
Authors: Antkowiak, Paweł
Keywords: decentralizacja
władza publiczna
samorząd terytorialny
decentralization
Public Authority
Territorial Self-government
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2011, s. 155-174.
Abstract: Przemiany społeczno-polityczne roku 1989 w Polsce wiązały się przede wszystkim z daleko idącą demokratyzacją aparatu władzy publicznej, przynosząc w efekcie niemal całkowite odejście od struktury jednolitej i scentralizowanej. W sferze wykonywania administracji publicznej przejawem tego procesu jest daleko idąca decentralizacja aparatu administracyjnego. Obecnie funkcjonujący model administracji zakłada jej wykonywanie zarówno przez aparat scentralizowanej administracji rządowej, jak również wieloraki układ organów i instytucji działających samodzielnie i wykonujących powierzone im w drodze ustaw zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Przedmiotem tego opracowania stała się restytucja samorządu terytorialnego, który stanowi integralną częścią tego procesu.
The political and social transformations of 1989 in Poland were primarily related to the profound democratization of the apparatus of public authority, resulting in the almost total abandonment of the unified, centralized structure. In the realm of public administration this process is illustrated by the thorough decentralization of the administrative apparatus. The current model of administration assumes that is it is exercised both by the apparatus of the centralized governmental administration and by a diversified system of independent organs and institutions that perform public tasks vested in them by virtue of law in their own names and on their own accounts. The subject of this paper is the reinstatement of territorial self-government which constituted an integral part of this process.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4046
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paweł Antkowiak - Decentralizacja władzy publicznej w Polsce.pdf92.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.