Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4080
Title: Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie (badania wstępne)
Other Titles: Stylistics of cemetery’s gravestones in Polská Ostrava (initial research)
Authors: Balowski, Mieczysław
Sieradzki, Andrzej
Keywords: Język czeski
Czech language
Strategie komunikacyjne
Communication strategy
Literatura funeralna
Funeral literature
Inskrypcje nagrobne
Sepulchral inscriptions
Issue Date: 2012
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka, 2012, nr 3, s. 167-190
Abstract: Autorzy prezentują w swoim artykule badania dotyczące stylistyki nagrobków, które znajdują się na cmentarzu w Polskiej Ostrawie w Republice Czeskiej. Na początku przedstawiają oni krótką historię cmentarza w Polskiej Ostrawie, a następnie strukturę kompozycyjną inskrypcji nagrobnych: elementy werbalne i ikoniczne. W dalszej części artykułu autorzy szczegółowo opisują części składowe inskrypcji nagrobnych: formuły początkowe, dane osobowe, symbole graficzne oraz formuły końcowe. Szczególną uwagę zwracają na formuły końcowe. Na podstawie modelowej sytuacji komunikacyjnej przedstawiają oni pięć modeli formuł końcowych. Dla przykładu prezentują dokładną analizę modelu miłość  pamięć  życie.
Authors present in their article research about stylistics of gravestones, which are in the cemetery in Polská Ostrava in the Czech Republic. At the beginning they are presenting a short history of cemetery in Polská Ostrava. After that structure of composition of gravestone inscriptions is described: verbal and iconic elements. In the next part of article authors are describing in detail components of gravestone inscriptions: initial formulas, personal data, graphic symbols as well as final formulas. They are paying special attention to final formulas. On the basis of model communication situation they are presenting five models of final formulas. For example they are introducing a detailed analysis of model: love  memory  life.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4080
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balowski, Sieradzki.pdf991.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.