Bohemistyka, 2012, nr 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  O wciąż obecnej w języku uniwerbizacji słów kilka
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) Szczepańska, Elżbieta
  W pierwszej części artykułu zaprezentowano procesy uniwerbizacyjne na gruncie języka słowackiego. Stały się one punktem wyjścia do omówienia najnowszych tendencji zachodzących w tej dziedzinie (m. in. abrewiacja, adideacja, deformacja, kompozycja), a zilustrowanych na materiale czeskim i polskim. Większość przedstawionych w artykule procesów zachodzi w odmianie potocznej badanych języków, a także w slangu. Różnią się one zasadniczo jedynie pod względem ilościowym.
 • Item
  Postoje současných českých spisovatelů k mateřštině
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) Štěpán, Josef
  Článek uvádí na základě široké excerpce názory současných českých spisovatelů na jejich těsnou spjatost s mateřským jazykem, s rodnou zemí a kulturou a na kvality češtiny. Všímá si také postojů spisovatelů k jazykovým prostředkům, které jsou pro český jazyk charakteristické. Spisovatelé při svém vyjadřování o češtině často reflektují její vztah k cizím jazykům.
 • Item
  Práce českých dialektologů včera, dnes a zítra
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) Ireinová, Martina; Konečná, Hana
  Koncem roku 2011 vyšel šestý svazek Českého jazykového atlasu – Dodatky. Pět dílů Českého jazykového atlasu bylo vydáno v letech 1992–2005. Připravovali je pracovníci pražského a brněnského dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Atlas podává všestranný a prohloubený pohled na územní rozrůznění českých nářečí a běžné mluvy, postihuje hlavní tendence jejich vývoje a představuje tak významný soubor údajů ke studiu českého národního jazyka. V současnosti se připravuje jeho elektronická podoba. Materiál nashromážděný výzkumem pro ČJA bude jedním ze zdrojů pro vznikající Slovník nářečí českého jazyka.
 • Item
  Zdvořilost v posudcích závěrečných vysokoškolských prací
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) Chejnová, Pavla
  V článku jsou popsány zdvořilostní strategie, které volí autoři posudků závěrečných vysokoškolských prací, aby zmírnili ohrožení tváře adresáta – autora závěrečné práce. Analyzováno bylo 120 závěrečných vysokoškolských prací (diplomových a bakalářských), obhajovaných na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2009 – 2011. Nejčastěji autoři posudků užívají formy kondicionálu a otázky místo imperativu, vyhýbají se přímému oslovení adresáta a užívají modifikujících adverbií ke zmírnění negativního hodnocení. Kladně hodnotící adjektiva vyjadřují menší míru pozitivní expresivity. Pokud je vyjadřováno negativní hodnocení, bývá zasazeno do kontextu vedle výpovědi pozitivně hodnotící, aby byl zmírněn negativní perlokuční efekt.
 • Item
  Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie (badania wstępne)
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) Balowski, Mieczysław; Sieradzki, Andrzej
  Autorzy prezentują w swoim artykule badania dotyczące stylistyki nagrobków, które znajdują się na cmentarzu w Polskiej Ostrawie w Republice Czeskiej. Na początku przedstawiają oni krótką historię cmentarza w Polskiej Ostrawie, a następnie strukturę kompozycyjną inskrypcji nagrobnych: elementy werbalne i ikoniczne. W dalszej części artykułu autorzy szczegółowo opisują części składowe inskrypcji nagrobnych: formuły początkowe, dane osobowe, symbole graficzne oraz formuły końcowe. Szczególną uwagę zwracają na formuły końcowe. Na podstawie modelowej sytuacji komunikacyjnej przedstawiają oni pięć modeli formuł końcowych. Dla przykładu prezentują dokładną analizę modelu miłość  pamięć  życie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego