Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4084
Title: O wciąż obecnej w języku uniwerbizacji słów kilka
Other Titles: O still present in language univerbization a few words
Authors: Szczepańska, Elżbieta
Keywords: uniwerbizacja
univerbization
abrewiacja
abbreviation
adideacja
adideation
derywacja
derivation
deformacja
deformation
anglicyzmy
anglicisms
Issue Date: 2012
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka, 2012, nr 3, s. 204-213
Abstract: W pierwszej części artykułu zaprezentowano procesy uniwerbizacyjne na gruncie języka słowackiego. Stały się one punktem wyjścia do omówienia najnowszych tendencji zachodzących w tej dziedzinie (m. in. abrewiacja, adideacja, deformacja, kompozycja), a zilustrowanych na materiale czeskim i polskim. Większość przedstawionych w artykule procesów zachodzi w odmianie potocznej badanych języków, a także w slangu. Różnią się one zasadniczo jedynie pod względem ilościowym.
In the first part of the text univerbal processes in Slovak language were presented. It was the starting point to description of the newest tendencies in the field (abbreviation, adideation, deformation, composition) showed by the examples from Polish and Czech languages. The majority of presented in the article processes take part in the colloquial variant of the language and in slang. They are different only quantitatively.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4084
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepańska.pdf121.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.