Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4131
Title: Nazwiska mieszkańców Poznania od XVI do XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych Kolegiaty św. Marii Magdaleny. Studium onomastyczno-socjolingwistyczne
Other Titles: The names of the residents of the sixteenth and eighteenth centuries on the basis of parish register of the parish. Mary Magdalene. Sociolinguistic study of onomastics
Authors: Kulupa, Aleksandra
Advisor: Sarnowska-Giefing, Irena. Promotor
Keywords: antroponimia regionalna XVI-XVIII
regional antroponimia XVI-XVIII
nazwisko historyczne
historical name
nazwisko wielkopolskie
name to Wielkopolska
etymologia
etymology
socjolingwistyka
sociolinguistics
Issue Date: 7-Jan-2013
Abstract: Podstawą materiałową pracy są historyczne antroponimy doby średniopolskiej wyekscerpowane z ośmiu rękopiśmiennych ksiąg metrykalnych prowadzonych przy kościele farnym w Poznaniu - Kolegiacie św. Marii Magdaleny. Rozprawa ma kształt antroponimicznej monografii miejskiej. Praca ma na celu poszerzenie perspektywy badawczej, związanej z kształtowaniem się nazwiska mieszczańskiego, oraz umożliwia sformułowanie wniosków, dotyczących procesów nazwiskotwórczych i chronologii stabilizowania się nazwisk mieszkańców Poznania doby średniopolskiej. Obrany temat pracy narzuca jej dwudzielny układ. Słownik ujmuje materiał antroponimiczny w układzie alfabetycznym. Zawiera poświadczenia materiałowe każdego hasła, ich lokalizację źródłową i chronologiczną, komentarz strukturalny, w końcu próby etymologizowania poszczególnych nazwisk. Druga część pracy ma charakter analityczny. Porządkuję tu i interpretuję olbrzymi materiał zgromadzony w słowniku. Celem tej części rozprawy jest wyróżnienie poszczególnych sposobów identyfikacyjnych oraz wieloaspektowy opis (proto)nazwisk, które stabilizowały się, stawały się też rodzinne i dziedziczne. Pracę uzupełniają wnioski co do produktywności wyodrębnionych typów słowotwórczych oraz formantów słowotwórczych, funkcjonujących na płaszczyźnie onomastycznej i obsługujących poszczególne rodzaje nazwisk.
The objective of the work was to gather and present possibly the most comprehensive range of antroponymic materials from Poznań between 1577 and 1800, as well as to present the process of coinig surnames in that area and idicate sociolinguistic conditions which accompanied the process. Out of 12 manuscripts the author exepted several thousand surnames which were presented in 5363 dictionary entries. The surnames were analysed semantically and structurally, and it was determined that between the 16th to 18th centuries there was an established system for creating names in this area. With respect to their formation methods and structures surnames were clasified as simple (morphologically non derived) and derived (through word formation or inflection). The sociolignuistic models of the functioning of surnames revealed their relation with the nationality and socio-economical structure of Poznań inhabitans and with the demographic processes and migrations of people. The material presented in the disseration may by used in the studies of genealogy and linguistics: onomastics, historical linguistics and dialectology. The surnames getherd as part of the present study also offer indirect information regarding the history and culture of our region. The analysed set of formatives is characteristic of the whole system of Polish surnames and it confirms the conclusions comprised in other town monographies of this type, such as M. Jaracz’s work about Kalisz, M. Czaplicka-Niedbalska’s work about Bydgoszcz, E. Rudnicka-Fira’s monography about Kraków or D. Kopertowska’s paper about Kielce.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/4131
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDFView/Open
Słownik_cz_1.pdf
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDFView/Open
słownik_cz_2.pdf
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.