Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/427
Title: Przeformułowanie jako fundament tłumaczenia konferencyjnego
Other Titles: Reformulation as foundation of conference interpreting
La reformulation comme fondement de l’interprétation de conférence
Authors: Woroch, Justyna
Advisor: Tomaszkiewicz, Teresa. Promotor
Keywords: Tłumaczenie ustne konferencyjne
Conference interpreting
Interprétation de conférence
tłumaczenie symultaniczne
Simultaneous interpreting
Interprétation simultanée
Przeformułowanie wewnątrzjęzykowe
Intralingual reformulation
Reformulation intralinguale
Przeformułowanie międzyjęzykowe
Interlingual reformulation
Reformulation interlinguale
Parafraza
Paraphrase
Issue Date: 7-Jun-2010
Abstract: [pol.]W niniejszej rozprawie, wpisującej się w nurt badań empirycznych, obserwacyjnych i analitycznych, przebadano zjawisko przeformułowania w kontekście tłumaczenia konferencyjnego symultanicznego (w obrębie pary językowej francuski – polski). Po scharakteryzowaniu tłumaczenia symultanicznego oraz nakreśleniu głównych kontekstów występowania przeformułowania, przystąpiono do analizy tego mechanizmu językowego na gruncie tłumaczenia ustnego. Dla celów analizy pozyskano nagrania wystąpień oryginalnych w języku francuskim i ich tłumaczeń symultanicznych na język polski, wykonanych w autentycznych warunkach konferencyjnych, jak i w warunkach eksperymentu, które następnie transkrybowano. Obserwowane zjawisko wystąpiło na trzech poziomach: przeformułowania wewnątrzjęzykowe obecne w przemówieniach oryginalnych, przeformułowania międzyjęzykowe oraz wewnątrzjęzykowe wyodrębnione w przemówieniach tłumaczonych. Wykazano, że natura przeformułowań tłumacza jest dwojakiego rodzaju: występują przeformułowania zależne od przeformułowań obserwowanych w oryginale (międzyjęzykowe) oraz utworzone niezależnie od oryginału (wewnątrzjęzykowe „drugiego poziomu”). Analiza materiału językowego pozwoliła stwierdzić, że przeformułowanie jest ważnym językowym mechanizmem, występującym w skomplikowanej sytuacji językowej, jaką jest niewątpliwie komunikacja z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego.
[ang.]The author investigates the phenomenon of reformulation on the grounds of empirical, observational and analytical research conducted in the context of simultaneous interpreting (in the French – Polish language pair). Having presented the characteristics of simultaneous interpreting and the main contexts in which the notion of reformulation appears, the author links the two phenomena. For the purposes of the analysis recordings of French original discourses and their simultaneous interpretations were transcribed. The reformulation processes of textualisation are divided into three groups: speaker's intralingual reformulations appearing during his or her original performance and interpreter's interlingual and intralingual reformulations in the simultaneous interpreting process. Thus it was concluded that the nature of interpreter's reformulations is two-sided: first, there are reformulations created due to the influence of the original reformulations (interlingual ones), secondly, those created independently by the interpreter (intralingual “second level” reformulations). The research permitted to emphasise the importance of the linguistic operation of reformulation in the complicated communicative situation of simultaneous interpreting.
[fr.]La thèse s'inscrit dans les recherches empiriques, observationnelles et analytiques, menées dans le contexte de l'interprétation de conférence en mode simultané, dans le cadre de la combinaison linguistique français / polonais. Après avoir présenté les caractéristiques de l'interprétation simultanée ainsi que les contextes principaux dans lesquels apparaît la notion de reformulation, nous avons entrepris l'analyse de ce mécanisme linguistique dans l'interprétation simultanée. Pour pouvoir l'effectuer, nous avons transcrit les enregistrements des discours originaux en français et de leurs interprétations simultanées en polonais. [fr.]L'analyse a montré que les processus de reformulation étaient présents sur trois niveaux différents: d'une part il y a des reformulations intralinguales observées dans les discours originaux, d'autre part il y a des reformulations interlinguales et intralinguales observées dans les discours des interprètes simultanés. Les reformulations des interprètes sont doubles: celles créées sous l'influence des reformulations originales et d'autres constituant l'activité indépendante de l'interprète (les reformulations intralinguales du deuxième niveau). Nous avons constaté que le mécanisme de reformulation était un processus linguistique très important dans la situation de communication compliquée avec la participation de l'interprétation de conférence.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Romańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/427
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska mgr Justyny Woroch.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.