Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/430
Title: Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO (Analiza porównawcza)
Other Titles: The countries of the former Yugoslavia – moving towards the European Union and NATO (Comparative Analysis)
Authors: Lubik, Natasza
Advisor: Wojciechowski, Sebastian. Promotor
Keywords: Państwa postjugosłowiańskie
European Union
Unia Europejska
Former Yugoslavia
NATO
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
Członkostwo
Issue Date: 7-Jun-2010
Abstract: Obszar byłej Jugosławii, to region gdzie występują częste konflikty. Wojny toczone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ujawniły wrogość i nienawiść wśród ludności tam zamieszkującej. Społeczność międzynarodowa długo pozostawała obojętna wobec działań wojennych. Ważnym elementem służącym przezwyciężaniu wrogości i uprzedzeń na obszarze byłej Jugosławii jest kwestia dotycząca współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami i narodami. To działanie swoim zasięgiem powinno obejmować różne aspekty i dotyczyć zarówno działań dwustronnych, jak i wielostronnych dokonujących się na poziomie rządowym, lokalnym czy przygranicznym. Współpraca wielostronna w tej części Europy odbywa się w oparciu o szereg regionalnych struktur i porozumień. Ponadto państwa tego regionu współdziałają ze sobą w ramach inicjatyw ogólnoeuropejskich i ponadeuropejskich. W pierwszej kolejności wspomnieć należy o procesach integracyjnych z Unią Europejską czy zbliżeniu względem struktur NATO. Na początku 1992 r. Wspólnoty Europejskie przyznały preferencje handlowe Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii i Czarnogórze. 10 czerwca 1996 r. Słowenia podpisała tzw. Układ Stowarzyszeniowy. Kolejnym znaczącym wydarzeniem w procesie zbliżania państw tego regionu do UE było podpisanie Układu o Stowarzyszeniu przez Macedonię. Nastąpiło to w kwietniu 2001 r. 29 października 2001 r. w Luksemburgu porozumienie o stowarzyszeniu z UE podpisała Chorwacja. 13 grudnia 2002 r. zakończyły się negocjacje akcesyjne z 10 państwami kandydującymi do UE. Spośród państw postjugosłowiańskich do UE przystąpiła Słowenia.Pisząc również o dążeniach państw postjugosłowiańskich do członkostwa w NATO, wspomnieć należy o przynależności Słowenii i Macedonii do Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego czy udziale Macedonii, Chorwacji i Słowenii, a od grudnia 2004 Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry w Partnerstwie dla Pokoju.W 2004 r. NATO rozszerzyło się o siedem kolejnych państw, wśród których znalazła się również Słowenia. Rozszerzeniu Sojuszu towarzyszyła decyzja o kontynuacji „polityki otwartych drzwi” oznaczającej otwartość organizacji na nowych członków i partnerów. Trzem państwom, które uznawano za kandydatów do członkostwa – Albanii, Macedonii i Chorwacji – zalecono dalszy udział w Planie Działań na rzecz Członkostwa (MAP). W kwietniu 2009 r. Chorwacja i Albania zostają członkami NATO.
The area of the former Yugoslavia is a region where conflicts have been frequent. The wars waged during the 90s of the last century revealed hostility and hatred among the people who reside there. The international community remained indifferent towards the warfare for a long time. The key element for overcoming the hatred and prejudices in the area of the former Yugoslavia is the cooperation-related issue between particular countries and nations. This action should consist of various aspects and take both bilateral and multilateral activities into consideration at government, local and border level. Multilateral cooperation in this part of Europe is based on a series of regional structures and agreements. Moreover, the countries of this region cooperate together as part of an all-European and worldwide cooperation. The first to be mentioned is the process of integration within the European Union and the approach towards NATO structures. At the beginning of 1992, the European Communities acknowledged trade preferences to Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Montenegro. Slovenia signed the so-called Association agreement on 10 of June 1996. Yet another significant event in the process of getting the countries of this region closer to the European Union was the signing of the Association Agreement by Macedonia. This took place in April of 2001. Croatia signed the Association Agreement in Luxembourg on 29 October 2001. The accession negotiations with the ten candidate countries to join the European Union ended on 13 December 2002. Slovenia joined the European Union out of the countries of the former Yugoslavia. Speaking with regard to the aspiration of the countries of the former Yugoslavia to NATO membership, Slovenia’s and Macedonia’s Euro-Atlantic Partnership Council affiliation and Macedonia, Croatia and Slovenia and also since December 2004 Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro’s participation in Partnership for Peace must be mentioned. In 2004 NATO enlarged by seven countries and Slovenia was among them. The enlargement of the alliance was accompanied by a decision to continue the ‘Open Door Policy’ which represents an openness on the part of organization to welcome new members and partners. The three countries accepted as candidates – Albania, Macedonia and Croatia – were advised to continue the participation in Membership Action Plan (MAP). In April 2009 Croatia and Albania became new members of NATO.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/430
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubik_PhD.pdf
  Restricted Access
8.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.