Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/438
Title: Językowa definicja sytuacji w tekstach katolickich rytuałów obrzędów przejścia.
Other Titles: Definition of situation created by language in tests of catholic transition rits.
Authors: Kamasa, Victoria
Advisor: Pogonowski, Jerzy. Promotor
Keywords: Język religijny
Language of religion
Pragmatyka językowa
Pragmatics
Metafory poznawcze
Conceptual metaphor
Issue Date: 8-Jun-2010
Abstract: Celem pracy jest określenie językowej definicji sytuacji zawartej w tekstach czterech katolickich rytuałów obrzędów przejścia: obrzędach chrztu, bierzmowania, ślubu i pogrzebu. Podstawowe pytanie badawcze można zatem sformułować następująco: jaka definicja sytuacji jest kreowana poprzez teksty tych obrzędów? Punktem wyjścia dla prowadzonych analiz jest koncepcja dramaturgiczna E. Goffmana, w której każda interakcja widziana jest jako przedstawienie, podczas którego każdy uczestnik stara się wywrzeć i podtrzymać pewne wrażenie na pozostałych uczestnikach. W kategoriach goffmanowskich pytanie badawcze może więc być sformułowane następująco: „Wywarcie jakich wrażeń jest wpisane w teksty badanych obrzędów?”. Do identyfikacji wrażeń posłużyły teoria metafor poznawczych Johnsona i Lakoffa oraz teoria aktów mowy, w wersji proponowanej przez Searle’a, a konkretnie warunki uczciwości postulowane przez Searle’a dla poszczególnych aktów mowy. Poza identyfikacją wrażeń w pracy opisano także podstawowe środki perswazyjne służące ich wzmacnianiu oraz egzemplifikacje dla postulowanych wrażeń.
The aim of the PhD thesis is to present the definition of situation created by language of four catholic transitional rites: ceremonies of baptism, confirmation, marriage and funeral. It is described in so called dramaturgical perspective created by Erving Goffman. According to this perspective, every social interaction is a performance aimed to control or guide the impression that others might make of social actor. To identification of those impressions were used two linguistic theories: theory of conceptual metaphor created by Lakoff and Johnson and speech acts theory of Searle. The thesis presents also some persuasion means used to reinforce the identified impressions and exemplifications of its usage in common language.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Językoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/438
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VKamasa_pracaDR.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.