Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/439
Title: Interiekcja ekspresywna w języku rosyjskim. Biologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania procesów innowacyjnych w komunikacyjnych aktach ekspresywno-interiekcyjnych
Other Titles: Expressive Interjection in the Russian Language. Biologic and Socio-Cultural Determinants of Innovative Processes in Expressive-Interjective Communicative Acts
Authors: Błaszyk, Michał
Advisor: Woźniewicz, Władysław. Promotor
Keywords: Interiekcja
Interjection
Innowacja
Innovation
Ekonomia języka
Economy of language
Metafora
Metaphor
Dialog
Dialog
Issue Date: 8-Jun-2010
Abstract: Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na kantowskie pytanie o to, jak możliwy jest proces tworzenia innowacji interiekcyjnych. W oparciu o analizę ekonomii wykrzykników należących do współczesnego języka rosyjskiego oraz relacji dialogicznych łączących je z wypowiedziami obecnymi w dialogu dowodzi się słuszności tez, w myśl których społeczno-kulturowym uwarunkowaniem innowacji jest fakt, iż ma ona być repliką w wyrażony implicite dialogu na temat estetyki funkcjonujących w kulturze tekstów. Z drugiej strony bioenergetycznymi uwarunkowaniami procesu innowacji jest gwałtowne wyzwolenie energii przez organizm innowatora, doświadczającego emocji.
The aim of the present thesis is to answer the Kantian question as to how the process of interjective innovation formation is possible. An analysis of the economy of the interjections belonging to modern Russian as well as the dialogic relations that connect the latter with utterances present in the dialog is performed. As a result, it is proven that one of the socio-cultural determinants of the innovative process is the fact that the latter is created as a statement evaluating in an implicit way the esthetics of texts that function in the culture. On the other hand, the bioenergetic determinant of the innovative process is a violent release of energy which is done by the emotion-experiencing innovator’s organism.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Rosyjskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/439
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M Błaszyk Interiekcja ekspresywna w języku rosyjskim.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.