Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/448
Title: Kamp po polsku. Formy nowej estetyki w literaturze i życiu literackim po 1989 roku
Other Titles: Polish Camp.The Forms of New Aesthetics in Literature and Literary Life after 1989
Authors: Mizerka, Anna
Advisor: Czapliński, Przemysław. Promotor
Keywords: kamp
camp
historia literatury polskiej po roku 1989
Polish literature after 1989
estetyka
aesthetics
Issue Date: 14-Jun-2010
Abstract: Twórczość Manueli Gretkowskiej – jej książki, lecz także zachowania autokreacyjne; „bruLion” i jego strategia prowokacji światopoglądowych; „Fronda” posługująca się skandalem religijnym – oto zaledwie wstępny zestaw zjawisk (łatwo dający się rozszerzyć o feministyczne manify, parady gejowskie czy agitacyjne akcje różnych ugrupowań politycznych). Zjawiska te pojawiły się w latach 90. w polskiej rzeczywistości, wprowadzając rozliczne zakłócenia: posługują się środkami estetycznymi, ale nie czynią tego w sposób fortunny, apelują do rozumienia, ale nie proponują żadnej spójnej wykładni świata, zwracają się do odbiorcy, ale żądają od niego zaangażowania, a więc czegoś więcej niż tylko odbioru. Ich odmienność, którą można obserwować zarówno w sferze życia publicznego, jak i w wielu literackich realizacjach, zasadza się na estetycznym przekroczeniu. Zjawiska te, występujące w różnych rejestrach kultury, łączy z jednej strony wyraziste estetyczne nacechowanie, nacisk położony na to, jak przekazują one pewne treści, z drugiej niestosowność – premedytowane zestawianie sprzecznych kategorii, stylów i wartości. Kategorią, która umożliwia zrozumienie omawianych zjawisk jest kamp – termin często wykorzystywany w zachodniej refleksji na temat kultury. Celem dociekań jest wskazanie możliwości interpretacji licznie reprezentowanych w rodzimej kulturze przypadków burzenia estetycznego porządku, a także wypracowanie rodzimej teorii kampu.
The main goal is a description of some phenomena present in the Polish literature and the public life since the border date 1989. The works of Gretkowska – her books and public activity, a periodical ”Fronda”, which evokes religious scandals, the Polish gay prose, the magazin ”bruLion” with its ideological provocation, the feminist demonstration, the gay parades – all these phenomena are kind of disturbance in the Polish reality. They are using the aesthetics, but not in the meaning of ‘beauty’, rather the kitschy, bad, spoiled style - and this ”stylistic misunderstanding” is aiming to move the audience. They are demanding not only the coldish reception but also the real commitment. There is a characteristic which distinguishes those phenomena from some ”standard” artefacts, namely the aesthetic transgression. On the one hand they are clearly marked with aesthetics, because it is very important how they show some content, on the other hand they are incongruous or indecorous, that is to say they juxtapose the contradictory categories, styles, and values. Thus these phenomena exemplify an interpretative problem which cannot be described in detail trough the agency of languages available in the Polish humanities. There is a category, which makes these phenomena comprehensible – ‘camp’. The aim of dissertation is to identify possibilities of interpretation represented in numerous cases of destruction the aesthetic order and to develop indigenous camp theory.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/448
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Mizerka, Kamp po polsku.doc.pdf
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.