Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4490
Title: Obraz polskiej młodzieży lat osiemdziesiątych w świetle prasy młodzieżowej
Other Titles: The picture of Polish youth of the eighties in the light of the youth press
Authors: Olejniczak-Szukała, Weronika
Advisor: Skotarczak, Dorota. Promotor
Keywords: prasa młodzieżowa
youth press
cenzura
censorship
lata osiemdziesiąte
the eighties
polityka kulturalna
cultural policy
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Polish People's Republic
Issue Date: 11-Feb-2013
Abstract: W pracy przedstawiony został obraz polskiej młodzieży lat osiemdziesiątych zawarty w prasie młodzieżowej tego okresu. W tym celu przeprowadzono analizę czasopism młodzieżowych - „Filipinka”, „Razem”, „Magazyn Razem”, „Na Przełaj”, „Świat Młodych” oraz „Jestem”. W części pierwszej rozprawy przedstawiona została definicja młodzieży, a także scharakteryzowana grupa adresatów konkretnych czasopism młodzieżowych. Szczegółowo opisane zostały zasady polityki kulturalnej prowadzonej przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jej założenia, zadania stawiane przed mediami, a także system działania instytucji cenzurujących media. Przeprowadzono również krótką charakterystykę poszczególnych tytułów oraz przedstawiono rys historyczny lat osiemdziesiątych XX wieku. W części drugiej rozprawy przedstawione zostały wyniki analizy wymienionych wyżej czasopism młodzieżowych. Opisano obraz rodziny przedstawiony na kartach pism adresowanych do młodych ludzi. Scharakteryzowano pojawiające się w prasie teksty związane z szeroko pojętą edukacją. Kolejny rozdział został poświęcony na przedstawienie sposobów spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, zarówno w ciągu roku szkolnego, jak i podczas wakacji. W następnym przeanalizowano teksty poruszające tematy związane z polityką oraz to, w jaki sposób w prasie młodzieżowej przedstawiano najważniejsze wydarzenia polityczne ostatniej dekady istnienia PRL. Rozdział ostatni poświęcony został na przedstawienie wyników analizy tego, w jaki sposób w czasopismach adresowanych do młodych ludzi przedstawiany był świat zachodni oraz państwa należące do bloku wschodniego. Ostatnią część rozprawy stanowi podsumowanie, w którym przedstawione zostały najważniejsze wnioski oraz spostrzeżenia.
In this paper we present an image of Polish youth of the eighties included in the youth press of the period. For this purpose, analysis of youth magazines is carried out: "Filipinka", "Razem", "Magazyn Razem", "Na przełaj", "Świat młodych" and "Jestem" among them. The first part presents the definition of young people, and characterizes a group of recipients of specific youth magazines. Described in detail are the cultural policies pursued by the Polish People's Republic, its foundations, tasks set for the media as well as the system of institutions that censor the media. Also a brief description of the various titles and historical background of the eighties of the twentieth century are outlined. The second part of the paper includes analysis of the above youth magazines. A family picture is presented on the pages of magazines aimed at young people. A problem of broader education is discussed. Another chapter is devoted to the presentation of leisure activities of young people, both during the school year and during the holidays. The next one focuses on subjects related to politics and to how the most import_ant political events of the last decade of the communist era are presented. The final chapter is dedicated to present the results of analysis of how in magazines for young people the West and the countries of the Eastern bloc were portrayed The last part of the thesis is a summary, which presents the main findings and observations.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/4490
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat2.pdf5.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.