Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4534
Title: Skuteczność metod stosowanej analizy zachowania (SAZ) w rehabilitacji dzieci z autyzmem
Other Titles: Effectiveness of Applied Behavior Analysis in rehabilitation of the children with autism
Authors: Urbaniak, Beata
Advisor: Dykcik, Władysław. Promotor
Keywords: autyzm
autism
stosowana analiza zachowania
applied behavior analysis
terapia
therapy
rehabilitacja
rehabilitation
Issue Date: 13-Feb-2013
Abstract: Charakterystyka osiowych i współtowarzyszących autyzmowi objawów wskazuje na to, iż dzieci dotknięte tym zaburzeniem, z przyczyn neurobiologiczno – środowiskowych, nie opanowują podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Jakościowo nieprawidłowe interakcje społeczne, problemy z porozumiewaniem się oraz angażowanie się w zachowanie stereotypowe i rutynowe związane są z brakiem lub ograniczeniami w zakresie prezentacji podstawowych umiejętności takich, jak nawiązywanie kontaktu wzrokowego, naśladowanie, rozumienie komunikatów, imitowanie dźwięków mowy, nazywanie obiektów, inicjowanie niewerbalnych i werbalnych interakcji społecznych, wykonywanie działań ukierunkowanych na cel. Dysertacja Skuteczność metod stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem opisuje, analizuje oraz ocenia deficyty rozwojowe w zakresie podstawowych umiejętności występujących u dzieci z autyzmem uczęszczających do Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu. Analizuje ona również zakres i charakter zmian w zachowaniu tychże dzieci w wąskim aspekcie umiejętności podstawowych, jak i szerokim aspekcie osiowych objawów, które zachodzą przy użyciu metod stosowanej analizy zachowania. Praca zakończona jest wnioskami i wskazówkami do planowania i prowadzenia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami należącymi do autystycznego spektrum.
The profile of core and co - morbid symptoms of autism shows, that children with this disorder, due to neurobiological – environmental reasons, do not master the basic skills, which are necessary for independent functioning in the social environment. Qualitative impairment in social interaction, problems in communication and engaging in repetitive and stereotyped patterns of behavior are connected with lack or limitation in presentation of basic skills, like: establishing eye – to- eye contact, movement imitation, speech understanding, verbal imitation, spoken language, initiation of verbal and nonverbal social interaction, following the chain of activities to achieve the result. The dissertation Effectiveness of Applied Behavior Analysis in rehabilitation of the children with autism describes, analyzes and evaluates the developmental deficiencies in the aspect of basic skills in children with autism who attend the Preschool in the Center for Disabled Children and Youth in Poznań. It also analyzes the range and profile of the changes of behavior in these children, in the narrow aspect of basic skills and the broad aspect of core symptoms, which occur by using the Applied Behavior Analysis methods. The dissertation ends with the conclusion and advice for planning rehabilitation of the children with autism spectrum disorders.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Pedagogiki Specjalnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/4534
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbaniak.B. Skuteczność metod stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem.pdf
  Restricted Access
8.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.