Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/454
Title: Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis
Other Titles: Social interpretation of selected early medieval row cemeteries in perspective of gender studies and lifecycle analysis
Authors: Błaszczyk, Dariusz
Advisor: Wyrwa, Andrzej Marek. Promotor
Keywords: archeologia społeczna
social archaeology
cmentarzyska rzędowe
row cemeteries
płeć kulturowa
Gender studies
cykl życiowy
lifecycle analysis
mortuary studies
archeologia śmierci
Issue Date: 16-Jun-2010
Abstract: Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza stanowi analizę i interpretację materiału źródłowego (archeologiczno-antropologicznego) pochodzącego z wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych usytuowanych w dorzeczu Odry i Wisły. Część druga to natomiast apendyks – katalog, w którym została zebrana i zaprezentowana cała dostępna podstawa źródłowa analizowana w pracy oraz dokonana została szczegółowa analiza poszczególnych cmentarzysk.W ramach pracy w pierwszej kolejności dokonuję charakterystyki wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego i jego przemian ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki cmentarzysk rzędowych. Następie przedstawiam teorię i główne założenia koncepcji płci kulturowej (ang. gender) i cyklu życiowego (ang. lifecycle) oraz możliwości i sposoby ich badania na podstawie materiałów archeologicznych pochodzących z cmentarzysk. Z kolei staram się określić zasady strukturyzujące obrządek pogrzebowy reprezentowany na omawianych cmentarzyskach oraz przeprowadzam analizę materiałów archeologicznych z tych cmentarzysk mającą na celu ustalenie i określenie reguł traktowania i wyposażania zmarłych w zależności od płci i wieku oraz omówienie odstępstw od tych reguł, co wiążę się z obserwacją różnic w występowaniu zabytków w ramach wyróżnionych kategorii wieku i płci zmarłego. Dodatkowo podejmuję próbę określenie roli form materialnych w konstruowaniu i wyrażaniu różnych tożsamości społecznych, a także wyrażaniu i zaznaczaniu etapów, i progów (cezur) życiowych w ramach stosowanego na cmentarzyskach rzędowych obrządku pogrzebowego.Dokonywane w pracy analizy i interpretacje opierają się na założeniu, że śmierć i związane z nią obrzędy pogrzebowe to, oprócz posiadania innych wymiarów, wydarzenie społeczne. W związku z tym w obrzędach pogrzebowych i ich materialnych pozostałościach mogą w pewnej mierze znaleźć swoje odzwierciedlenie zjawiska społeczne.
The dissertation consists of two parts. Part one comprises social analysis and interpretation of archaeological and anthropological burial data from selected early medieval row cemeteries located in the catchment area of Odra and Vistula rivers. Part two comprises the gazetteer of row cemeteries consisting the sample of burials used as evidence for undertaken analyses and interpretations. At first, I characterize early medieval burial customs and its changes over time, focusing primarily on inhumation burial rite and row cemeteries. Then, I present the outline of gender theory and concepts of gender studies and lifecycle analysis as well as consider possibilities and methods of their investigation based on archaeological and anthropological source materials. I try to define rules structuring burial customs represented on row cemeteries and analyze archaeological and anthropological materials from these cemeteries to define rules of treating and furnishing the dead depending on gender and age. I also consider deviations from the rules which is connected with observing variation in presence of grave goods and grave structures connected with particular gender and age category. Moreover, I investigate the role of material forms in burial rite practiced on row cemeteries in constructing and expressing various social identities as well as in marking stages and thresholds in lifecycle.Undertaken analyses and interpretations are based on an assumption that death and connected with her burial ritual is, despite other dimensions, a social event. From that reason in burial customs and its material remains may be reflected social phenomena.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Prahistorii
URI: http://hdl.handle.net/10593/454
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska.pdf
  Restricted Access
cz. I. Analiza i Interpretacja13.77 MBAdobe PDFView/Open
apendyks do pracy doktorskiej.pdf
  Restricted Access
cz. II. Źródła. Katalog wybranych cmentarzysk rzędowych wchodzących w skład próby10.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.