Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4562
Title: The Language of Soccer – a Sociolect or a Register?
Authors: Lewandowski, Marcin
Keywords: Language of soccer
Sociolect
Register
Socioliguistics
Issue Date: 2008
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.21-32
Abstract: The theoretical framework of this paper is based upon the views of Polish and Anglo-Saxon sociolinguists on the concepts of sociolect and register. In the main section the author gives a brief overview of the language of soccer and distinguishes 10 subvarieties of this language, which differ from each other mainly in lexico-grammatical as well as stylistic features. Finally, the author attempts to categorize each of these subvarieties as either a sociolect or a register.
Abstrakt (Język piłki nożnej – socjolekt czy rejestr?). Podstawę teoretyczną rozważań w niniejszym artykule stanowią poglądy polskich i anglosaskich socjolingwistów dotyczące pojęć socjolektu i rejestru. W zasadniczej części tekstu autor charakteryzuje pokrótce język piłki nożnej, wyróżniając 10 pododmian tego języka, które różnią się między sobą głównie pod względem leksykalno-gramatycznym, jak również stylistycznym. Na koniec zostaje podjęta próba zaszeregowania każdej z omówionych pododmian do grupy socjolektów bądź rejestrów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4562
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-Lewandowski.pdf265.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.