Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4643
Title: Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki powodzenia i czynniki ryzyka
Other Titles: Factors influencing disabled people’s professional activity: the success and risk factors
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Kaczan, Radosław
Piotrowski, Konrad
Rycielski, Piotr
Keywords: Disability
Occupational activity
Quality of life
Risk factors
Success factors
Issue Date: 2008
Citation: NAUKA, 2008, 4, 77-100
Abstract: The article is the forth one prepared by our team in the series of research on life quality and occupational activity among people with ability limitations („Nauka” 1/2008, „Nauka” 2/2008, „Nauka” 3/2008). The aim of the presented analysis was to create the complex model of determinants for occupational activities of people with disabilities that takes into account the broadest possible look-out. That is why we used the variables from all the fields analyzed in the previous papers in this series i.e. (1) SES; (2) characteristics of disabilities (the type, the degree, the age of acquiring disability); (3) upbringing characteristics in childhood; (4) social network; (5) personal capacities. In order to discover the significant determinants of occupational activities and quality of life among people with different disabilities – which could be both risk and success factors – we have divided the subjects into four groups according to two variables: (1) occupationally active or inactive patients and (2) patients satisfied/dissatisfied with their own income.The group with the largest observed number of risk factors has consisted of the subjects that have been inactive (non-looking for a job) and unsatisfied with their own income. Gender, city size, education, received support, social relations, disability characteristics, upbringing characteristics and personality traits have turned out to be significant risk/success factors. Moreover the results show that in different groups of people with disabilities we find different settings of risk and success factors.
Sponsorship: Badania, których wyniki prezentujemy, przeprowadzono w ramach projektu nr WUE/0041 /IV/05 zrealizowanego (w okresie od listopada 2005 do marca 2008 r.) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – priorytet 1 pt.: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działanie 1.4. pt.: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Description: W niniejszym artykule analizujemy uwarunkowania aktywności zawodowej z perspektywy czynników, które mogą zostać uznane za warunkujące powodzenie w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy lub za przyczyniające się do zwiększania ryzyka nieznalezienia lub utraty pracy1. W zamyśle autorów czwarty z serii prezentowanych artykułów ma za zadanie ukazać wszystkie dotychczas analizowane zmienne i ich wagę dla aktywności zawodowej i zadowolenia z życia. Sądzimy, że całościowe spojrzenie pozwoli nam na wskazanie takich konfiguracji zmiennych, które w poszczególnych grupach badanych przez nas osób niepełnosprawnych wiążą się z powodzeniem na rynku pracy i ich satysfakcją z życia. Tego rodzaju ustalenia mogą być pomocne w projektowaniu skuteczniejszych metod aktywizacji zawodowej i wspierania zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4643
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008 Nauka 4 ABrzezińska i in Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych a czynniki powodzenia i czynniki ryzyka.pdf296.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.