Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/465
Title: Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku edukacyjnym
Other Titles: Functioning student with Attention Deficyt Hyperkinetic Disorder in a learning environment
Authors: Wawrzyniak, Sonia
Advisor: Piotrowski, Eugeniusz. Promotor
Keywords: ADHD
Kształcenie uczniów z ADHD
Education of ADHD students
Relacje rodzinne
Family relationships
Relacje z rówieśnikami
Relationships with peers
Dziecko z ADHD
Child with ADHD
Środowisko edukacyjne
Learning environment
Issue Date: 25-Jun-2010
Abstract: Praca dotyczy funkcjonowania ucznia z ADHD w środowisku edukacyjnym w opiniach rodziców, nauczycieli i specjalistów z nim pracujących. Syndrom ten jest jednostką chorobową. Wszystkie objawy sprawiają, że dzieci te mają problemy w szkole, są nieakceptowane przez rówieśników i niezrozumiane przez rodziców. Niestety ich choroba jest często przyczyną rozwodów wśród rodziców. W rodzinach może pojawić się problem z alkoholem, przemocą a nawet narkotykami. Ludzie przestają się kochać. Obserwujemy kryzys rodziny. Zmienia się funkcjonowanie rodziny i relacje między jej członkami. Specjalne kompetencje do pracy z tymi uczniami powinni mieć nauczyciele. Powinni mieć szeroką wiedzę z edukacji, psychologii, terapii oraz medycyny. Niestety nie potrafią często łączyć tej wiedzy. Szkoły nastawione są na nauczanie masowe. Nie zapewniają uczniom z ADHD odpowiednich warunków do nauki i rozwoju. Wszystko to rzutuje na negatywną reputację wśród nauczycieli i rówieśników.
My work is about functioning student with ADHD ( Attention Deficyt Hyperkinetic Disorder) in a learning environment in opinions of parents, teachers and specialists who work with him. This syndrome is a disease. It all makes that they have problems at school, they are not accept by other children and they are not understand by their parents. Unfortunetly more and more couples get divorced. Family structure is the single mather who raises one or two children. Lone mothers have more responsibilities than married couples because they cannot count on their spouse’s. In the family can be problem with alkohol, violence and even drags. Sometimes people stopped loving each other. We have crisis in the institution of matrimony. When in family is a child with ADHD this often causes changes in the conditions all family life. Changes in family functioning. Teachers should have special competence to work with children with specific difficulties. They should have extensive knowledge of in education, psychology, therapy, medicine. Some believe that teachers are not able to combine knowledge about the development of psychological and educational knowledge. The school teaching is the mass. The school often can not provide students with ADHD good conditions for learning and development. This makes these students have a bad reputation among teachers and friends.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Dydaktyki Ogólnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/465
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Wawrzyniak - doktorat.pdf
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.