Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4651
Title: Kwestionariusz Poczucia Punktualności Zdarzeń Życiowych (PPZŻ): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych
Other Titles: Sense of Life Events Punctuality Questionnaire (SLEP): construction and psychometric characteristics
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Kaczan, Radosław
Issue Date: 2010
Citation: Polskie Forum Psychologiczne, 2010, 15 (1), s. 85-110.
Abstract: The paper presents the construction stages of the Sense of Life Events Punctuality Questionnaire in three versions – for early, middle and late adults. Work on the questionnaire proceeded in several steps. The starting point was an analysis of the developmental tasks associated with the three stages of adulthood, which were then divided into three domains: I. Relationships and family; II. Education and work; III. Free time and leisure. The first stage consisted in preparing initial content for each of the three versions of the questionnaire. In stage two the aptness of said content (with regard to both terminology and categorization) was evaluated by competent judges. During stage three, 307 adults were diagnosed using experimental versions of the questionnaire (112 of those were young adults, 22-39 years old; 109 were middle adults, 42-60; 86 were late adults, 61-85). Finally, stage four consisted in carrying factor analyses, for each age group separately. In this way the factor structure in each version of the questionnaire could be identified (3, 5 and 5 factors, respectively) and their reliability assessed by Cronbach's alpha.
Sponsorship: Artykuł przygotowany w ramach systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010. Lider projektu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, partner naukowy - SWPS w Warszawie. Kierownik Zespołu Badawczego SWPS: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska. Informacje o projekcie: www.aktywizacja2.swps.pl
Description: Artykuł prezentuje etapy konstruowania Kwestionariusza Poczucia Punktualności Zdarzeń Życiowych w trzech wersjach - dla osób w okresie wczesnej, środkowej i późnej dorosłości. Praca nad kwestionariuszem przebiegała w kilku etapach. Punktem wyjścia była analiza zadań rozwojowych przypisanych trzem etapom dorosłości oraz wyłonienie trzech domen: I. Związki z ludźmi i rodzina; II. Nauka i praca; III. Czas wolny i czas dla siebie. Etap pierwszy to przygotowanie wstępnej treści pozycji dla trzech wersji kwestionariusza. Etap drugi to ocena trafności pozycji (sformułowań i przyporządkowania do kategorii) dokonana przez sędziów kompetentnych. Etap trzeci to zbadanie wersjami eksperymentalnymi 307 osób dorosłych (w tym: 112 młodych dorosłych w wieku 22-39 lat, 109 ze środkowego okresu dorosłości w wieku 42-60 lat i 86 starszych dorosłych w wieku 61-85 lat). Etap czwarty to analiza czynnikowa, przeprowadzona oddzielnie w każdej grupie wiekowej. Pozwoliło to na ustalenie struktury czynników każdej z wersji kwestionariusza (odpowiednio: 3, 5 i 5 czynników) i określenie ich rzetelności wg współczynnika alfa - Cronbacha.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4651
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010 POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE AB I RK KWESTIONARIUSZ POCZUCIA ....pdf784.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.