Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4668
Title: Poziom umiejętności czytania uczniów szkół podstawowych
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Issue Date: 2004
Citation: Brzezinska, A. (2004). Poziom umiejetnosci czytania u uczniów szkół podstawowych. Forum Oswiatowe, 2 (31), 11-30.
Abstract: Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wyników badan nad poziomem opanowania umiejętności czytania przez uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Badaniom poddano dwa wymiary umiejętności czytania – dekodowanie i rozumienie. Narzędziem badawczym była metoda Prolexia Jana Obera et al. Metoda ta składa się z dwóch części. Część I w postaci zestawu słów łańcuchowych bada umiejętność dekodowania, a część II w postaci zestawu zdań łańcuchowych bada umiejętność rozumienia. Badaniom poddano łącznie 463 uczniów, w tym 248 dziewczynek i 215 chłopców. Uczniowie klas IV stanowili 30% grupy, klas V - 34% grupy, a klas VI - 36% grupy. Uczniowie mieszkali na wsi (27%), w miastach średniej wielkości (46%) oraz w Warszawie (27%). Do analizy wyników zastosowano metodę analizy skupień na przypadkach wg procedury k-średnich. Na każdym poziomie wiekowym, tj. oddzielnie dla klas IV, V i VI wyodrębniono cztery skupienia uczniów podobnych do siebie ze względu na poziom dekodowania i rozumienia. Grupa uczniów, która opanowała obie te umiejętności na najwyższym poziomie to 20% uczniów w kl. IV, 10% w kl. V i 19% w kl. VI. Zastosowano tak;e te metodę w odniesieniu do całej grupy (n=463). Wyłoniono sześć skupień. W dwóch skupieniach o jednocześnie najwyższych wynikach dekodowania i rozumienia 25% stanowią uczniowie kl. IV, 32% uczniowie kl. V i 44% uczniowie kl. VI, z kolei w dwóch skupieniach o najniższych wynikach uczniowie kl. IV stanowią 30% grupy, kl. V - 38%, a kl. VI - 32%.
Sponsorship: Badania omawiane w tym tekście były finansowane z grantu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w roku akademickim 2001/2002 i 2002/2003.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4668
ISSN: 0867-0323
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2004 FORUM OŚWIATOWE Poziom umiejętności czytania uczniów szkół podstawowych.pdf260.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.