Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4695
Title: Stock Exchange and Securities-related Terminology in the Aspect of English-Polish, English-German and English-Chinese Translation
Authors: Grzybek, Joanna
Matulewska, Aleksandra
Keywords: legal translation
language of the law
methods of translating stock exchange-related terminology
English-Polish translation
English-German translation
English-Chinese translation
stock exchange terms
Issue Date: 2007
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.49-66
Abstract: Stock exchanges all over the world mirror ongoing economic processes and influence the markets in particular countries. In the age of globalization, investors are increasingly seeking attractive profit opportunities on foreign stock exchanges, while companies are trying to obtain resources for new enterprises, selling their stocks even on other continents. As a result of these developments, legal translators, including those dealing with the language of the law of obligations, as well as securities, are faced with ever-increasing requirements. The paper concerns English-Polish, English-German, and English-Chinese translations of stock exchange and securities-related terminology in Poland, the United Kingdom, USA, Germany, and China. In the first part, the authors give a brief overview of the stock exchanges in the respective countries. Then they discuss the methods of translating stock exchange-related terminology and list the most common strategies of ensuring equivalence and difficulties that arise in translation. The authors have also prepared a glossary of selected English stock exchange terms with its Polish, German and Chinese equivalents.
Na całym świecie giełdy papierów wartościowych odzwierciedlają zachodzące procesy w gospodarce i wpływają na rynki w poszczególnych krajach. W dobie globalizacji inwestorzy coraz częściej szukają atrakcyjnych możliwości zysku na giełdach zagranicznych, a spółki próbują pozyskać środki na nowe przedsięwzięcia, sprzedając swoje akcje nawet na innym kontynencie. Powyższa sytuacja sprawia, że rosną wymagania stawiane tłumaczom języka prawa, czyli również języka prawa zobowiązań, w tym papierów wartościowych. Artykuł dotyczy angielsko-polskiego, angielsko-niemieckiego i angielsko-chińskiego przekładu terminologii związanej z papierami wartościowym oraz z giełdami w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech i w Chinach. W pierwszej części przedstawiono krótką charakterystykę giełd w poszczególnych państwach. Następnie omówiono metody tłumaczenia terminologii związanej z giełdą i wyszczególniono najczęściej występujące sposoby zapewniania ekwiwalencji oraz trudności występujące podczas przekładu. Autorki opracowały również słowniczek wybranych terminów angielskich związanych z giełdą, w tłumaczeniu na język polski, niemiecki i chiński.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4695
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Grzybek.pdf324.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.