Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4697
Title: Adaptacja językowa i kulturowa polskich ekspatów pracujących w instytucjach Unii Europejskiej
Authors: Borowiak, Marta
Keywords: Unia Europejska
adaptacja językowa
adaptacja kulturowa
polscy urzędnicy w instytucjach Unii Europejskiej
Issue Date: 2007
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.9-25
Abstract: Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej część młodych, dobrze wykształconych pracowników zaczęła przystępować do konkursów na urzędników unijnych. Obecnie w Brukseli i Luksemburgu pracuje 1360 Polaków. Niniejszy artykuł dotyczy procesów adaptacji językowej i kulturowej przedstawionych na przykładzie polskich ekspatów pracujących w instytucjach Unii Europejskiej. Podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza traktuje o adaptacji językowej. Autorka przedstawiła w niej faktyczną sytuację językową polskich ekspatów oraz ich rodzin. Część druga dotyczy adaptacji kulturowej. Po przedstawieniu definicji szoku kulturowego następuje próba przełożenia go na sytuację polskich ekspatów. Materiał źródłowy stanowi literatura dotycząca adaptacji językowej i kulturowej, strony internetowe oraz korespondencja autorki z polskimi urzędnikami unijnymi.
Before Poland joined the European Union, a number of young and well-educated people started to enter competitions for the posts of EU officials. Currently, Brussels and Luxembourg are home to 1360 Polish employees working for the EU. This paper concerns the processes of linguistic and cultural adaptation on the example of Polish expats employed in EU institutions. It is divided into two parts. The first one deals with linguistic adaptation and presents the actual linguistic situation of Polish expats and their families. The second part investigates cultural adaptation. After quoting a definition of culture shock, the author attempts to discuss this concept in the context of the Polish expats’ situation. The paper is based on different kinds of source material, such as: literature on linguistic and cultural adaptation, Internet websites and the author’s correspondence with Polish officials working for the EU.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4697
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Borowiak.pdf205.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.