Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4744
Title: Człowiek a potrzeba informacji. Kilka refleksji na marginesie założeń teorii społeczeństwa informacji
Authors: Nowak, Piotr
Nowakowski, Paweł
Keywords: Społeczeństwo informacji
Informacja
Socjobiologia
Memetyka
Działania intencjonalne
Informacja biologiczna
Geny a informacja
Determinizm fizjologiczny
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.157-166
Abstract: Po skrótowym przedstawieniu wybranych założeń koncepcji społeczeństwa informacji, autorzy podejmują dyskusję nad potrzebami informacyjnymi człowieka na poziomie biologicznym. W świetle teorii socjobiologicznych, a w szczególności teorii samolubnego genu Richarda Dawkinsa, potrzeby takie mają zupełnie specyficzny charakter, o którym nie mówi się w teoriach społeczeństwa informacji. Także z punktu widzenia memetyki dostęp do informacji wywiera o wiele mniejszy, niż z pozoru mogłoby się wydawać, wpływ na społeczne strategie zachowań jednostki. Powołując się na doświadczenia przeprowadzone w latach 80. przez Benjamina Libeta, w artykule kwestionuje się również potrzebę informacji w wyzwalaniu działań intencjonalnych człowieka, ponieważ – w świetle wspomnianych eksperymentów – nie wynikają one z nieskrępowanej woli człowieka, lecz są determinantem fizjologicznych odruchów ludzkiego mózgu. (Innymi słowy: przygotowanie się do działania przez mózg wyprzedza intencję podjęcia takiego działania w świadomości człowieka).
The authors briefly present selected premises of the information society theory and then they discuss the information need of a human being at a biological level. In the light of socio-biological theories and especially the Selfish Gene theory of Richard Dawkins, such needs have a very specific character which is not touched upon in the information society theories. Also from the memetics point of view, the access to information has less influence on social strategies of individual’s behaviour than it may apparently be assumed. Taking into consideration experiments carried out in the eighties by Benjamin Libet the article also questions information need in triggering intentional actions of a human being as – in the light of the above mentioned experiments – they do not result from non-impeded will of a human being, but they are determinants of physiological reflexes of a human brain. (In other words: the preparation for an action done by a human brain precedes the intention of starting the action created in human consciousness).
URI: http://hdl.handle.net/10593/4744
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-Nowak.pdf217.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.