Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5365
Title: Hiperstrukturalne uczestnictwo – postmodernistyczny wymiar życia młodzieży
Other Titles: The hiperstructural participation – the postmodern dimension of youth’s life
Authors: Klichowski, Michał
Keywords: młodzież
youth
tożsamość
identity
Zygmunt Bauman
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. Hanna Krauze-Sikorska, 2011, s. 199-208.
Series/Report no.: Seria Psychologia i Pedagogika;157
Abstract: Artykuł jest próbą odnalezienia egzemplifikacji Baumanowskiego płynnego życia. Omówiona została specyfika płynnego życia z podkreśleniem aspektu tożsamości. Przedsta-wiona została również koncepcja Sherry Turkle. Autor – powołując się na tezy S. Turkle – zauważa, że egzemplifikacją płynnego życia może być hiperstrukturalne uczestnictwo mło-dzieży. Hipoteza ta jest poparta analizą przypadku.
This article is an attempt to find the example of Bauman’s liquid life. It discusses the characteristic of liquid life and emphasizes the aspect of identity. It also presents the Sherry Tyrkle’s conception. Author – referring to S. Turkle’s theses – remarks that the example of liquid life could be the hiperstructural participation of youth. That hypothesis is supported by the case study.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5365
ISBN: 978-83-232-2272-9
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał_Klichowski_Hiperstrukturalne_uczestnictwo_-_postmodernistyczny_wymiar_życia_młodzieży.pdf165.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons