Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5739
Title: Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych
Other Titles: BURNOUT, HEALTH AND HEALTH BEHAVIOR IN TEACHERS EMPLOYED IN CORRECTION INSTITUTIONS
Authors: Pyżalski, Jacek
Keywords: wypalenie zawodowe
samoocena zdrowia
zachowania zdrowotne
self-rated health
health behavior
burnout
Issue Date: 2002
Publisher: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Citation: Pyżalski J., (2002) Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych, „Medycyna Pracy”, 6; 495-499.
Abstract: Psychospołeczne czynniki występujące w miejscu pracy osób wykonujących zawody pomocowe mogą prowadzić do powstawania wypalenia zawodowego. Wiele dotychczasowych badań wykazało, że ta zmienna wchodzi w relacje zarówno ze zmiennymi demograficznymi, jak i zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi mierzonymi różnymi metodami. W tej pracy skupiono się na grupie pedagogów resocjalizacyjnych. W przeciwieństwie do wielu badań, okazało się, że wypalenie zawodowe w tej grupie nie wykazywało związku z płcią i stażem pracy. Pozytywne korelacje występowały między wyczerpaniem emocjonalnym a częstotliwością(r = 0,29) i natężeniem (r = 0,19) dolegliwości somatycznych. Nie było istotnego związku między wypaleniem zawodowym a chorobami psychosomatycznymi, zdiagnozowanymi przez lekarza i negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi badanych nauczycieli. Wyniki badań wskazują na sens włączania do badań nad wypaleniem zawodowym nowych zmiennych (np. osobowościowo- temperamentalnych).
Psychosocial factors present in the workplace of people performing helping professions may cause burnout. Many studies have shown that burnout variables are related to demographic variables, as well as to health and health behavior measured in different ways. In this study the focus was put on the burnout in teachers employed in correctional institutions. Contrary to the results of many studies, burnout has not been related to gender or duration of employment. There were positive correlations between emotional exhaustion, frequency ( r = 0.29) and intensity (r = 0.19) of somatic complaints. Negative health behaviors and psychosomatic diseases diagnosed by physicians were not related to burnout variables. The results imply that there is a need to incorporate new variables (e.g. personality and temperament) into the research on burnout.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5739
ISSN: 0465-5893
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1MP.pdf169.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.