Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5854
Title: Rola edukacji (edukacjologii) w ograniczaniu negatywnego wpływu nauki na kształtowanie osobowości i wyłanianie się podmiotowości
Other Titles: The role of education (educationology) in reducing the negative influence of science on personality shaping and the emergence of subjectivity
Authors: Dembiński, Mariusz
Keywords: edukacja
education
podmiot
subject
nauka
science
fenomenologia
phenomenology
filozofia
philosophy
osobowość
personality
różnia
differently
źródło
arche
cnota
arete
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Citation: Studia z Teorii Wychowania Tom III, vol. 1 (4), 2012, pp. 68-98
Abstract: Temat artykułu wyznacza nie tyle zakres kwestii, które będą w nim omawiane, ale przede wszystkim jest pretekstem do omówienia innego spojrzenia na człowieka, którego przestrzeń nakreślana jest przez jego bycie, w którym dopełniają się doznania zmysłowe i mentalne podlegające ideowej konkretyzacji zwymiarowanej również przez wiedzę naukową, a przede wszystkim wiedzę edukacyjną określaną tu jako edukacjologia. W wyniku konkretyzacji doznań pojawia się ludzka cielesność normalizowana przez edukację, której narzędziowy charakter kształtowany przez politykę, etykę, historię i estetykę przyczynia się do formowania osobowości i wyłaniania podmiotu, który doznania zmysłowe i mentalne urzeczywistnia, urealnia tworząc świat rzeczywisty.
The title of the article does not really determine the range of the issues which will be discussed but is mainly a pretext for discussing a different view on the human being whose space is outlined through his/her being, in which sensual and mental experiences complement each other. They are subject to ideological substantiation measured also through scientific knowledge, and, in particular, educational knowledge described here as educationology. As a result of the substantiation of experiences, human carnality appears normalized by education, whose instrumental character shaped by politics, ethics, history and aesthetics contributes to forming personality and the emergence of a subject that realizes sensual and mental experiences, creating the real world.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5854
ISSN: 2083-0998
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rola edukacji (edukacjologii) w ograniczaniu negatywnego wpływu nauki na kształtowanie osobowości i wyłanianie się podmiotowości.pdf335.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.