Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5959
Title: Net Art – nowa przestrzeń artystycznej kreacji młodzieży
Other Titles: Net Art – the new expanse of adolescent’s artistic creation
Authors: Krauze-Sikorska, Hanna
Keywords: twórczość
creativity
przestrzeń artystyczna
artistic space
ekspresja
expression
komunikacja
communication
młodzież
youth
samopoznanie
self-knowledge
Net Art
Neodidagmata
Issue Date: 2012
Publisher: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
Citation: [w:] W. Skrzydlewski, S. Dylak, (red.), Media - Edukacja - Kultura, 2012, s. 143-155
Abstract: Płynna Baumanowska ponowoczesność coraz bardziej komplikuje egzystencję młodzieży – sprawia bowiem, że pytania o to, jak żyć mądrze, szczęśliwie, w zgodzie z samym sobą i z innymi stają się wyjątkowo trudne. Odpowiedzi na nie młodzież poszukuje m.in. w procesie artystycznego tworzenia, który pozwala integrować aktywność umysłu, emocji i wyobraźni. Język sztuki staje się językiem komunikacji z samym sobą i z innymi. Przemiany w kulturze, w tym także zmiana jej charakteru z werbalnego na audiowizualny, którą wywołały m.in. nowe media, spowodowały, że wytwory artystyczne coraz częściej przekraczają sferę materialności – w konsekwencji mamy do czynienia z nowymi sposobami tworzenia. Wytwór pojawia się w cyberprzestrzeni, coraz częściej bywa też multimedialny, a proces wykorzystywania przestrzeni wirtualnej do zaprezentowania innym własnej twórczości staje się konceptualizacją refleksyjnej tożsamości. Zdaniem pesymistów pojawiająca się „elektroniczna narkotyzacja” to zaprzeczenie „rzeczywistej” twórczości młodzieży, bo na portalach www.deviantart.com, www.digart.pl, czy www.tumblr.com pojawia się coraz więcej przenikniętych technologią wytworów, które zabijają podmiotowość. Wydaje się jednak, że nie należy obawiać się uniformizacji wypowiedzi artystycznych realizowanych przy użyciu narzędzi multimedialnych, bo – jak podkreślał Saul Bellow – każdy dysponuje garścią własnych poematów. Cyberprzestrzeń zapewnia tylko nowe możliwości do ich zaprezentowania.
Liquid postmodernity, according to Zygmunt Bauman, further complicates youth existence. Questions about how to live wisely, happily and in agreement with oneself and others are becoming harder and harder to answer. The youth searches for answers to those questions through the process of artistic creativity, which helps to integrate brain activity, emotions and imagination. The language of art becomes a language of communication with oneself and others. The changes in culture, like the change of its character from verbal to audiovisual, which were created by new media caused artistic creations to go beyond the realm of materiality – in effect we are dealing with new ways of creating. The product appears in cyberspace, and the process of using virtual space to present one’s art becomes a conceptualization of reflective identity. “Electronic narcotisation”, according to pessimists, negates the “real” creative output of youth, because more and more technological creations appear on internet portals such as www.deviantart.com, www.digart.pl or www.tumblr.com. However, it appears that we shouldn’t fear uniformity of artistic creations made by multimedia tools, because, as Saul Bellow stressed, everyone has a bunch of their own poems at their disposal. Cyberspace only ensures new means of presenting them.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5959
ISBN: 978-83-924173-0-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NetArt-2012.pdf607.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.