Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6064
Title: Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia
Authors: Gielnik, Anna
Rosicki, Remigiusz
Keywords: polityka energetyczna
energy policy
prawo energetyczne
energy law
energetyka wiatrowa
wind power
energetyka odnawialna
renewable energy
energia i środowisko
energy and environment
zagrożenia dla środowiska
environmental hazards
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Citation: A. Gielnik, R. Rosicki, Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia, w: P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne - surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, WSB, Poznań 2013, s. 191 - 205.
Abstract: The article presents the issues of wind energy on the example of Poland, an overview of the opportunities of development and barriers. The thesis provides an analysis of: (1) the potential of wind energy development in Poland, (2) the impact of climate and energy package on the energy sector, (3) regulatory obstacles to the development of wind energy in Poland, (4) environmental hazards associated with wind power, (5) risks for anthropogenic environment connected with wind energy.
Description: Należy założyć, że energetyka wiatrowa w Polsce będzie rozwijać się w dalszym ciągu, co związane jest z koniecznością wypełnienia zobowiązań, jakie nałożone zostały przez tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Jednakże kwestią otwartą będzie, jak będzie wyglądała dynamika rozwoju energetyki wiatrowej po 2020r. Można spodziewać się, że czynniki, które wpływać będą na lepsze wykorzystywanie potencjału OŹE, to dalsze rozwiązania prawne w Unii Europejskiej. Inne czynniki, które wpłyną na rozwój OŹE w Polsce to: (1) poprawa infrastruktury przesyłowej, zdolnej do przyjęcia większej ilości energii pochodzącej ze źródeł rozproszonych, (2) utrzymujący się popyt na energię elektryczną, (3) wzrost cen surowców energetycznych (węgiel, gaz). Dużą rolę odgrywać będzie „atmosfera polityczna”, która dałaby możliwość silnego przewartościowania priorytetów w polityce energetycznej Polski w zakresie OŹE. Niewątpliwie Polska stoi przed wyzwaniami, które związane są z przygotowaniem infrastruktury przesyłowej, inwestycjami w nowe instalacje wiatrowe, partycypacją państwa w kosztach rozwoju energetyki wiatrowej, przygotowaniem odpowiednich regulacji, które w sposób trwały i efektywny dadzą możliwość rozwoju źródeł rozproszonych. Ponadto państwo polskie powinno zwiększyć swoje zaangażowanie w kierunku wzmacniania akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej. Działania te będą miały istotne znaczenie w związku z coraz częstszą obecnością farm wiatrowych w otoczeniu człowieka. Budzić to będzie większe zaniepokojenie obywateli w związku z występowaniem pewnych ujemnych skutków dla środowiska naturalnego i antropogenicznego, także dla walorów estetycznych krajobrazu. Przy tej okazji należy spodziewać się zwiększenia występowania konfliktów typu NIMBY („Not In My Back Yard”) czy LULU („Locally Unacceptable Land Use”). Duże znaczenie będzie miało wparcie państwa polskiego dla prac badawczych i rozwojowych w zakresie działania sieci przesyłowych w warunkach rozwoju źródeł rozproszonych, także w zakresie prac nad własnymi technologiami OŹE. Wparcie finansowe dla odpowiednich placówek badawczo-rozwojowych i specjalistycznej kadry (podmioty gospodarcze, uniwersytety), będzie niezbędne dla możliwości rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6064
ISBN: 978-83-61304-57-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia.pdf416.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons