Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/607
Title: Wizualna kompetencja społeczna jako przedmiot badań współczesnej socjologii
Other Titles: Social visual competence as a research problem of contemporary sociology
Authors: Rogowski, Łukasz
Advisor: Drozdowski, Rafał. Promotor
Keywords: Wizualność
Visuality
Kompetencja
Competence
Socjologia wizualna
Visual sociology
Fotografia
Photography
Obrazy
Images
Issue Date: 14-Oct-2010
Abstract: Rozprawa „Wizualna kompetencja społeczna jako przedmiot badań współczesnej socjologii” składa się z czterech części. Praca nawiązuje do tradycji socjologii wizualnej, a jej podstawowym celem jest operacjonalizacja pojęcia „kompetencja wizualna”. Część pierwsza jest propozycją dotyczącą opisywania i badania społecznych aspektów wizualności, a w szczególności praktyk patrzenia, rozumianych jako relacja pomiędzy obrazami mentalnymi a materialnymi. Część druga rozprawy opisuje różne sposoby badania kompetencji: ujęcie tradycyjne (na przykładzie kompetencji kulturowej, językowej i artystycznej) oraz koncepcje wypracowana w ramach literacy studies. Część trzecia odnosi się do przeprowadzonych na potrzeby pracy badań ilościowych i analizuje sprzęty wizualnych (przede wszystkim aparatów fotograficznych) oraz umiejętności wizualne (przede wszystkim fotografowania) Część czwarta opisuje jakościową część badań, która uzupełnia dotychczasowe rozumienie kompetencji wizualnej o kolejne aspekty. Ostatecznie sformułowana zostaje propozycja badania analizowanego pojęcia w ramach sześciu aspektów: technologicznego, interpretacyjno-obywatelskiego, wzrokocentrycznego, interakcyjnego, kreacyjnego oraz selekcyjnego.
The dissertation "Social visual competence as a research problem of contemporary sociology" consists of four parts. It is based on the tradition of visual sociology, and its primary aim is to operationalize the concept of „visual competence”. The first part of the dissertation is a proposal for describing and researching the social aspects of visuality, especially the practices of looking, understood as the relationship between mental images, material pictures. The second part describes the different ways of researching the competence: the traditional approach (for example, cultural, linguistic and artistic competence) and the concepts developed by literacy studies. The third part refers to quantitative research and analysis visual technologies (especially photo and video cameras) and visual skills (especially photography). The fourth part refers to the qualitative research, and adds four new aspects of visual competence. Finally, the dissertation suggests to analyse visual competence within six dimensions: technological, interpretative, ocularcentric, interactive, creative and presentative.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/607
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Łukasz Rogowski - Wizualna kompetencja społeczna jako przedm.pdfpraca doktorska2.62 MBAdobe PDFView/Open
załącznik2.pdfzałącznik259.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.