Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/619
Title: Problem karabachski w polityce Azerbejdżanu po 1991 roku
Other Titles: The Karabakh’s conflict in Azerbaijan’s politics after 1991
Authors: Adamczewski, Przemysław
Advisor: Furier, Andrzej. Promotor
Keywords: Karabach
Karabakh
Azerbejdżan
Azerbaijan
Konflikt
conflict
Kaukaz
Caucasus
Armenia
Armenia
Issue Date: 21-Oct-2010
Abstract: Celem dysertacji Problem karabachski w polityce Azerbejdżanu po 1991 roku jest określenie znaczenia problemu karabachskiego w polityce Azerbejdżanu oraz pogląd jego władz na kwestię rozwiązania sporu poprzez możliwość zawarcia kompromisu z Ormianami, a także możliwość użycia sił zbrojnych w celu przywrócenia kontroli Baku nad całym krajem. Nie mniej istotną kwestią jest analiza i wyjaśnienie przyczyn, które leżą u podstaw takiego, a nie innego spojrzenia na Karabach azerbejdżańskich ośrodków decyzyjnych. Przeprowadzone badania zrekonstruowały najważniejsze dla państwa konsekwencje konfliktu, takie jak sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju czy polityka wobec mniejszości etnicznych.Do tej pory problem był podnoszony najczęściej z pozycji prawa narodów do samostanowienia oraz znaczenia Karabachu dla Ormian. Powielało to panujące powszechnie stereotypy, jednoznacznie przypisując tę enklawę pod względem historycznym właśnie tej grupie etnicznej. Dotychczasowe spojrzenie osób zajmujących się tym zagadnieniem zazwyczaj nie uwzględniało historycznego, gospodarczego i politycznego znaczenia Karabachu dla mieszkańców Azerbejdżanu, jak również ich praw do tej krainy. Jednakże celem pracy nie jest jednostronne zaprezentowanie argumentów strony azerbejdżańskiej, ponieważ niemożliwym jest badanie problemu karabachskiego tylko z jednej perspektywy. Wynika to z prostej przyczyny, że stanowisko jednego kraju jest w dużej mierze uwarunkowane pozycją drugiego. Z tego względu część pracy została poświęcona zaprezentowaniu tez ormiańskich przeciwstawnych wobec azerbejdżańskich.
The aim of the dissertation The Karabakh’s conflict in Azerbaijan’s politics after 1991 is to determine the extent of the Karabakh problem in the policy of Azerbaijan and the authorities' view on resolving the dispute by the possibility of a compromise with the Armenians, as well as the possibility of using armed forces to restore control over the entire country to Baku. No less important issue is to analyze and explain the reasons which underlie this, and not a different view of decision-making centers of Azerbaijani on Karabakh problem. The research reconstructed important consequences of conflict for the state, such as economic and political situation in the country or the policy towards ethnic minorities.Until now, the problem was considered most of the items of right of peoples to self-determination and of the importance of Karabakh for Armenians. This was the reason to rehash generally prevailing stereotypes, unambiguously assigning this enclave according to historical view to this ethnic group. Previous look of persons dealing with this issue usually does not take into account the historical, economic and political significance of Karabakh for the Azerbaijan’s inhabitants, as well as their rights to the land. However, the purpose of work is not one-sided presentation of the arguments of the Azerbaijani, because it is impossible to research the problem of Karabakh from one perspective. This follows from the simple reason that the position of one country are largely depends on the position of another. For this reason, one part of the work is devoted to presenting theses of Armenian which is opposed to Azerbaijan’s position.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Wschodni
URI: http://hdl.handle.net/10593/619
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat.pdf
  Restricted Access
234.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.