Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6314
Title: Rozbudowane niemieckie frazy nominalne i ich polskie odpowiedniki. Studium konfrontatywne
Other Titles: Complex German noun phrases and their Polish equivalents. Confrontational study
Komplexe deutsche Nominalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen. Eine konfrontative Studie
Authors: Urbaniak-Elkholy, Magdalena
Advisor: Schatte, Christoph. Promotor
Keywords: przydawka
attribute
Attribut
fraza
phrase
rzeczownik
noun
Nomen
człon zdania
clause
Satzglied
Issue Date: 27-May-2013
Abstract: Przedmiot badawczy niniejszej rozprawy stanowią rozbudowane niemieckie frazy nominalne i ich polskie odpowiedniki. Głównym celem rozprawy jest natomiast zbadanie pod względem morfosyntaktycznym w ujęciu konfrontatywnym struktury rozbudowanych niemieckich i polskich fraz z rdzeniem nominalnym, a także rozbudowanych fraz z rdzeniem przymiotnikowym, imiesłowowym i przysłówkowym, występujących jako element zależny w strukturze frazy nominalnej. Niniejsza rozprawa ma zatem za zadanie przedstawienie morfosyntaktycznej klasyfikacji atrybutów pozostających w związku syntaktycznym z nadrzędnikiem nominalnym, przymiotnikowym, imiesłowowym i przysłówkowym w języku niemieckim i polskim. Klasyfikacja ta obejmuje możliwą reprezentację morfologiczną atrybutów oraz ich pozycje względem rdzenia frazy. Na tej podstawie możliwe jest wykazanie różnic systemowych w strukturze morfosyntaktycznej rozbudowanych fraz nominalnych, przymiotnikowych, imiesłowowych i przysłówkowych w języku niemieckim i polskim oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie o przyczynę występowania tych różnic, co stanowi główne założenie niniejszej rozprawy oraz cel przeprowadzonej analizy.
The dissertation focuses on the morphosyntactic classification of adnominal attributes in German and Polish complex noun phrases. The main aim of the German-Polish contrastive classification is to research the structural differences between these two languages and to study the influence of these differences on the structure of complex noun phrases. The first and the second chapter of the PhD thesis discuss the definitions of the terms: clause, phrase and attribute in German and Polish grammatical studies in order to determine the criteria for defining the complex clause and the complex phrase. The morphosyntactic classification of the adnominal, adadjective, adparticiple, adadverbial attributes presented in the third chapter aims at demonstrating their possible morphological occurrences. The general goal of this classification is to show the prenuclear and postnuclear positions of the attributes in complex nominal, adjective, participle and adverbial phrases in German and Polish. The fourth chapter presents the exact confrontational German-Polish morphosyntactic analysis of complex noun, adjective, participles and adverb phrases. The analysis allows to distinguish structural differences in the morphosyntactic structure of complex German and Polish noun phrases as well as to identify the reasons of these differences, which constitutes the main aim of the conducted analysis.
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Struktur komplexer Nominalphrasen des Deutschen und des Polnischen morphosyntaktisch zu untersuchen, um systembedingte Differenzen zwischen ihnen auszuweisen. Die zentrale Problemstellung der Arbeit bildet dabei die Frage, woraus sich möglicherweise Differenzen hinsichtlich der jeweiligen Struktur der komplexen Phrasen im Deutschen und im Polnischen ergeben. Im ersten und im zweiten Kapitel wird der Gegenstandsbereich der Arbeit konstituiert. Dazu werden die Termini Satzglied, Phrase und Attribut definiert, um Kriterien zur Ermittlung komplexer Satzglieder bzw. komplexer Phrasen zusammenstellen zu können. Im dritten Kapitel werden Attribute zum nominalen, adjektivischen, partizipialen und adverbialen Kern komplexer Phrasen unter morphosyntakti¬schem Aspekt klassifiziert und deren mögliche morphologische Repräsentationen unter Berücksichtigung ihrer prä- bzw- postnuklealen Anordnung dargestellt. Im vierten Kapitel wird eine morphosyntaktische Analyse der Attribute in komplexen deutschen Nominal-, Adjektiv-, Partizip- und Adverbphrasen und ihrer polnischen Übersetzungen vorgenommen. Ziel der Analyse ist der konfrontative Vergleich der deutschen und der polnischen Phrasenstrukturen sowie die Ermittlung der systematischen Differenzen zwischen ihnen.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Lingwistyki Stosowanej
URI: http://hdl.handle.net/10593/6314
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbaniak-Elkholy_ROZPRAWA DOKTORSKA.pdf
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.