Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6316
Title: Nadużycia podatkowe. Studium kryminalistyczne
Other Titles: Tax abuses. Crime detection study
Authors: Gacek, Wojciech
Advisor: Kołecki, Hubert. Promotor
Keywords: nadużycia podatkowe
tax abuse
przestępca podatkowy
perpetrator of tax crimes
wykrywanie
detection
ściganie
prosecution
zapobieganie
prevention
Issue Date: 28-May-2013
Abstract: W pracy doktorskiej pod tytułem „Nadużycia podatkowe. Studium kryminalistyczne” została przedstawiona problematyka przestępstw podatkowych popełnionych w Wielkopolsce, w latach 2000-2003 w aspekcie kryminalistycznym, zarówno jeżeli chodzi o stronę przedmiotową jak i podmiotową przestępstwa karnoskarbowego. Celem niniejszej pracy, było zdiagnozowanie badanych nadużyć podatkowych oraz przedstawienie sylwetki sprawców tych przestępstw podatkowych. W pracy pokazano „kuchnię” popełniania i zwalczania (wykrywania, ścigania i zapobiegania) nadużyć podatkowych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań aktowych pokazano i uogólniono mechanizmy popełniania nadużyć podatkowych, które dotychczas znane były tylko jako niespójny zbiór opisów pojedynczych przypadków. Przeprowadzone badania aktowe wskazały rodzaje najczęściej popełnianych nadużyć podatkowych i dały odpowiedź na pytania: w jakich sytuacjach, w jaki sposób i przez kogo w badanych warunkach zostały popełnione nadużycia podatkowe. Poznanie pracy służb podatkowych - urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych pozwoliło poznać metody działań sprawców przestępstw podatkowych. Jest to szczególnie ważne dla efektywnego ujawniania, a następnie zwalczania tego typu przestępstw oraz dla ochrony finansowych interesów państwa.
In doctoral thesis titled „Tax abuses. Crime detection study” was presented the problem of tax offences committed in region of Great Poland in Poland in the period between year 2000 and 2003 in crime detection aspect. The aim of this doctoral thesis was to diagnose tax abuses which were investigated and to present the profile of perpetrator of these offences. In doctoral thesis was presented the method in which the tax crimes are committed and combated (detection, prosecution, prevention). On the base of the research of the individual files it was shown the general mechanism in which tax abuses are committed, which so far was known only like an incoherent collection of descriptions of the individual cases. The research of individual cases showed the types of the most popular tax abuses and enabled to answer to the questions: in which circumstances, in which way and by who the crimes were committed. Study of the work of tax service – Internal Revenue Service and Internal Control of Revenue Service enabled to recognize the methods of action of the tax abuses perpetrators. It is especially important for the effective detection and then for combating these types of crimes and for the protection of the financial interests of the State.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Kryminalistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/6316
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gacek Wojciech - praca doktorska 21.01.2013.pdf
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.