Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6495
Title: Zdatność arbitrażowa sporów
Other Titles: Arbitrability of disputes
Authors: Franusz, Anna Magdalena
Advisor: Zedler, Feliks. Promotor
Keywords: zdatność arbitrażowa
arbitrability of disputes
ugoda sądowa
settlement
arbitraż
arbitration
Issue Date: 18-Jun-2013
Abstract: Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest problematyce zdatności arbitrażowej sporów. Zasadniczy cel sformułowanych rozważań sprowadza się do wskazania, które ze sporów można poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W tym celu szczegółowej analizie poddano regulacje prawne obowiązujące w Polsce (przede wszystkim przepis art. 1157 Kodeksu postępowania cywilnego), jak również w aktach prawa międzynarodowego dotyczących międzynarodowego arbitrażu handlowego. Omówienie kluczowych zagadnień (z uwzględnieniem poglądów wyrażonych na gruncie doktryny prawa i w orzecznictwie), w tym między innymi: problemów interpretacyjnych związanych z art.1157 k.p.c., pojęcia ugody sądowej, zdatności ugodowej sporów, prawa do swobodnego rozporządzania (dysponowania) przedmiotem sporu, pozwoliło po pierwsze na syntetyczne wskazanie tych spraw, które mogą stanowić przedmiot rozstrzygnięcia sądu polubownego, po drugie umożliwiło wyprowadzenie wielu wniosków de lege ferenda. W rozprawie zaprezentowano ponadto kwestie związane z procedurą badania przez sąd państwowy i sąd polubowny zdatności arbitrażowej sporów, określono podstawę prawną oceny zdatności oraz konsekwencje jurydyczne naruszenia przepisów jej dotyczących. Praca zawiera także rozważania w przedmiocie kształtowania się koncepcji w zakresie zdatności arbitrażowej sporów (od antycznego prawa rzymskiego po dziewiętnastowieczne ustawy regulujące arbitraż w krajach europejskich).
The aim of the dissertation titled: ‘Arbitrability of Disputes’ is to present the problem of disputes which are ‘arbitrable’ – that is, weather under a given provision of internal legal system a controversy may be submitted to arbitration, or whether the dispute must be resolved in the state’s court. The thesis presents basic issues concerning provision of Article 1157 of Polish Code of Civil Procedure, as well as regulation of foreign legal systems and international convention on commercial arbitration. Determination of the category of controversies which are ‘arbitrable’ needs defining many important issues, like concept of differences capable of settlement or right to dispose freely of the subject-matter. The paper also includes problem of modes of verification of arbitrability, as well as legal consequences of breach the provisions of Article 1157 by submitting to arbitration disputes which are ‘non-arbitrable’.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/6495
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdatność arbitrażowa sporów - rozprawa doktorska Anny Franusz.pdf
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.