Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6510
Title: Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów
Other Titles: Volunteering in student’s career planning
Authors: Barańska, Magdalena
Advisor: Solarczyk - Ambrozik, Ewa. Promotor
Keywords: wolontariat
volunteering
planowanie kariery zawodowej
career planning
rynek pracy
labor market
edukacja
education
studenci
students
Issue Date: 20-Jun-2013
Abstract: Rozprawa "Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów " składa się z siedmiu rozdziałów – dotyczy obszarów takich jak: wolontariat jako istotny aspekt ludzkiej działalności, funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego, miejsce pracy w życiu człowieka, trendy na rynku pracy, oczekiwań pracodawców, planowania kariery zawodowej i kształcenia ustawicznego. Przedstawia sposoby zdobywania doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu, a także pokazuje, programy i kampanie promujące wolontariat. Autor szczególnie skupia się na wolontariacie jako formie edukacji i przygotowanie do dorosłego życia, zwłaszcza młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Wolontariat prezentowany jest jako okazja do sprawdzenia swoich możliwości i staje się konkurencyjny w stosunku do innych formy zdobywania doświadczenia. Pokazuje, że wolontariat daje możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Rozprawa przedstawia korzyści dla wolontariuszy, beneficjentów, instytucji współpracujących i społeczeństwa. Wyniki przedstawione w ostatnim rozdziale wskazuje, że wolontariat jako bardzo dobrą formę planowania kariery i doświadczenia zawodowego w opinii studentów. Bycie wolontariuszem zwiększa szanse na rynku pracy. Rozprawa wskazuje, że tego rodzaju działalność podnosi poziom pewności siebie, daje satysfakcję, pozwala zdobyć kompetencje i kwalifikacje. Zawiera również zalecenia dla wolontariuszy i instytucji, które mogą z nimi współpracować.
Dissertation “Volunteering in student’s career planning” consists of the seven chapters - concerns to the areas of: volunteering as a important aspects of human activity, NGO sector activities, civil society, place of job development in human life, trends on labor market, employers expectations, career planning and lifelong learning. Presents ways to gain experience with particular emphasis on volunteering and also shows programs and campaigns to promote voluntary activity. But especially Author would like to focus on volunteerism as a form of education and preparation for adult life, especially young people who enter into the labor market. Presented volunteering as an opportunity to check students possibilities and it becomes competitive with other form of getting experience. Shows that Volunteering gives a possibility professional and personal development. Dissertation shows the benefits for volunteers, beneficiaries, cooperating organizations and society. The results presented in the last chapter shows that volunteering as a very good form of career planning and getting work experience in student’s opinion. Being a volunteer increases the chances on the labor market. Dissertations indicates that this kind of human activity raises the level of confidence, gives a satisfaction, allows to get competition and qualifications. It also contains recommendations for volunteers and institutions that may provide support.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/6510
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów_Magdalena Barańska.pdf
  Restricted Access
16.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.