Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6518
Title: Zarządzanie kryzysowe w polityce bezpieczeństwa państwa. Analiza doświadczeń administracji rządowej w województwie wielkopolskim w latach 1999 – 2011
Other Titles: Crisis management in national security policy. Experience analysis of governmental administration in Wielkopolska Voivodship between 1999-2011
Authors: Dymek, Dariusz
Advisor: Konieczny, Jerzy. Promotor
Keywords: bezpieczeństwo
security
zarządzanie kryzysowe
crisis management
administracja publiczna
public administration
fazy zarządzania kryzysowego
Phases of crisis management
Issue Date: 24-Jun-2013
Abstract: Pojęcie „zarządzanie kryzysowe” w polityce bezpieczeństwa Polski pojawiło się po powodzi w 1997 roku. Było jednak różnie definiowane. Mimo braku regulacji prawnych, w trakcie wprowadzania reformy ustrojowej w styczniu 1999 roku, powstały pierwsze komórki zajmujące się zarządzaniem kryzysowym. Usytuowano je w strukturach urzędów wojewódzkich oraz powołanym do życia Urzędzie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Rekomendowano wówczas powołanie struktur zarządzania kryzysowego w nowo powstałych samorządach powiatowych i wojewódzkich. W zasadzie 1999 rok można uznać za początek zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej. W ujęciu prawnym pojęcie „zarządzanie kryzysowe” znalazło się dopiero w 2007 roku. Warto zauważyć, że pięć lat obowiązywania ustawy (2007-2012) i piętnaście lat posługiwania się pojęciem zarządzanie kryzysowe (1997-2012) nie wystarczyło na uporządkowanie legislacyjne tej problematyki w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Tymczasem, mimo regulacji ustawowej, poszczególne województwa w Polsce borykają się z różnymi problemami wynikającymi z braku spójnych aktów wykonawczych oraz dość dowolną wykładnią obowiązujących norm prawnych. W związku z powyższym można postawić tezę, że okres pięciu lat obowiązywania regulacji prawnych był za krótki na zorganizowanie i odpowiednie wyposażenie struktur realizujących zadania zarządzania kryzysowego w samorządzie powiatowym i gminnym, a także na szczeblu województwa. Czy zatem organy administracji publicznej są właściwie przygotowane do realizacji zadań zarządzania kryzysowego? Celem pracy było: określenie zagrożeń realnych i potencjalnych na obszarze województwa; dokonanie oceny rozwiązań prawno-organizacyjnych zarządzania kryzysowego w administracji publicznej; wypracowanie rekomendacji niezbędnych zmian i usprawnień dotyczących zarządzania kryzysowego w województwie, z podziałem na aspekty: legislacyjny, organizacyjny oraz infrastruktury technicznej. Rekomendacje mają na celu podniesienie jakości zarządzania kryzysowego w województwie oraz dostosowanie jego struktur do wyzwań XXI wieku. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: •analizy instytucjonalno-prawnej (analizy źródeł prawa); •analizy systemowej z wykorzystaniem ankiety (przeprowadzonej wśród samorządów gminnych i powiatowych województwa wielkopolskiego); •studium przypadku (zjawisko powodzi jaka nawiedziła między innymi Wielkopolskę w 2010 roku). W wyniku przeprowadzonych badań zweryfikowano przyjęte hipotezy badawcze i dowiedziono, że w wymiarze legislacyjnym istniejące ustawodawstwo w dziedzinie zarządzania kryzysowego nie jest jednoznacznie uregulowane, dlatego zachodzi potrzeba kompleksowego uporządkowania tego obszaru. W warstwie organizacyjnym należy standaryzować kwestie organizacji struktur zarządzania kryzysowego, w szczególności w administracji samorządowej, czego na dzień obecny brak. W ujęciu technicznym uregulowania wymaga standaryzacja wyposażenia technicznego oraz informatycznego struktur zarządzania kryzysowego. Działania w powyższych zidentyfikowanych obszarach, w zakresie wskazanym we wnioskach z prac badawczych, mogą podnieść niski poziom przygotowania organów samorządu terytorialnego do realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
The term "crisis management" in Polish security policy occur after flood of 1997. But it was defined differently. Despite the lack of legal regulations, in the course of the reform of political system in January 1999, first cells (departments) involved in crisis management start to appear. They were located in the structures of voivodship office and in established Office of Crisis (Emergency) Management and Civil Protection. It were recommended to establish crisis management structures in the newly created district and provincial municipalities. In fact, the year of 1999 can be considered as the beginning of the crisis management in central and local government structures. From legal point of view concept of 'crisis management' was defined in 2007. It is worth noting that the five years of taking effect of the act (2007-2012) and fifteen years of using the concept of crisis management (1997-2012) was not enough to time clean up the legal issues of internal security in the country. However, despite the legal regulation, the individual voievodships in Poland are facing with various problems arising from the lack of implementing regulations or rather free interpretation of the binding legal norm. Therefore, it can be argued that the period of five years of taking effect of regulation was too short to organize and to equipped structures that carry out tasks of crisis management in county and municipal level, as well as at the voievodship level. Therefore, are the public authorities well prepared for the tasks of crisis management? The aim of this study was to: identify real and potential threats in the voievoship; to assess the legal and organizational solutions of crisis management in the public administration; to develop the recommendations of necessary changes and improvements of crisis management in the voievoship level, with divided into elements: legislative, organizational and technical infrastructure. Recommendations are aimed to improve the quality of crisis management in the region and to adapt its structures to the challenges of the twenty-first century. In the study, the following research methods was used: •institutional and legal analysis; •system analysis using survey (conducted among municipal and county governments in Wielkopolska); •a case study (based on flood that hit Wielkopolska in 2010). The research hypotheses were verified and it was proved that in the legislative dimension, existing legislation in the field of crisis management is not explicitly regulated, so there is a necessary need of a comprehensive clean up of the area. In the organizational layer, it should be standarized the organization of the crisis management structures, particularly in local government. In case of technical regulations it is required to standardized the technical and IT equipment used by crisis management structures. The activities in the above identified areas, specified in the conclusions of the research can raise a low level of the local government bodies to carry out crisis management tasks.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/6518
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D_DYMEK_ZARZADZANIE_KRYZYSOWE_W_POLITYCE_BEZPIECZENSTWA_PANSTWA.pdf
  Restricted Access
31.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.