Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/665
Title: Przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do odbioru programów telewizyjnych (projekt edukacji polonistycznej)
Other Titles: Preparing high schools students to receiving TV programmmes (a project of Polish education)
Authors: Rajewicz, Danuta
Advisor: Kwiatkowska-Ratajczak, Maria. Promotor
Keywords: edukacja medialna
media education
kształcenie polonistyczne
Polish language teaching
program telewizyjny
TV-programme
kompetencja audiowizualna
audiovisual competence
Issue Date: 19-Nov-2010
Abstract: Zadaniem rozprawy jest opis i analiza sposobów funkcjonowania edukacji telewizyjnej w kształceniu polonistycznym w szkole ponadgimanzjalnej oraz próba wskazania obszarów jej możliwej obecności w nauczaniu języka polskiego. Przedmiotem analizy stały się zarówno stanowiska deklarowane w literaturze metodycznej, jak i sposoby realizacji przyjmowanych założeń w projektowanych zadaniach w podręcznikach szkolnych. Drugim obszarem oglądu stali się wykonawcy tych zadań. Na podstawie badań własnych zweryfikowany został poziom umiejętności licealistów w dekodowaniu programów telewizyjnych oraz stopień przygotowania (akademickiego) nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji telewizyjnej. Badania kreślą rzeczywisty obraz potrzeb edukacyjnych młodzieży i kompetencji nauczycieli w zakresie kwalifikacji medialnych. W dalszej kolejności stały się przyczynkiem do zaproponowania własnego programu działań, wyrażonego w projekcie edukacji polonistycznej.
The goal of this dissertation is description and analysis the ways of functioning media education in Polish teaching in high schools and attempt to point out areas of its possible presence in teaching in Polish lessons. A subject of the analysis are opinions declared in methodological literature as well as methods of realization assumptions accepted in planned tasks in students books. The performers of the tasks became the other area of the inspection. On the ground of own researches the high school students’ skill level of decoding TV programmes and a level of teachers’ preparation (academical) to realizing the tasks from media education were verified. The researches show a real picture of educational needs of students and teachers’ competences in media qualifications. Next they became a background to proposing own operation programme – a project of Polish education.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Pracownia Innowacji Dydaktycznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/665
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajewicz_PhD.pdf
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.