Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/672
Title: Obraz transformacji systemowej państw Europy Środkowej i Wschodniej w literaturze anglosaskiej
Other Titles: The Picture of the Systemic Transformation of East-Central Europe in the English Language Publications
Authors: Niemczewski, Dariusz
Advisor: Blok, Zbigniew. Promotor
Keywords: Transformacja
Transformation
Europa Środkowo-Wschodnia
East-Central Europe
Literatura anglosaska
English Language Publications
Issue Date: 23-Nov-2010
Abstract: Celem dysertacji było ukazanie obrazu transformacji systemowej państw Europy Środkowej i Wschodniej jaki wyłania się z literatury anglosaskiej. Jako że światowa nauka uprawiana jest obecnie przede wszystkim w języku angielskim podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób język publikacji – a zatem również i to, do kogo ta publikacja jest kierowana – wpływa na jej zawartość merytoryczną? W celu zidentyfikowania tego problemu w odniesieniu do publikacji dotyczących transformacji systemowej dokonano próby porównania treść monografii i artykułów pisanych w języku angielskim, z tymi, jakie powstają w innych, niejako „lokalnych” językach (chodzi tu głównie o języki używane w krajach przechodzących transformację systemową, w tym przede wszystkim o język polski). Tym samym dysertacja jest próbą ukazania obrazu transformacji jaki wyłania się z perspektywy „nieuczestniczącej”, a takim obrazem zazwyczaj kierują się twórcy publikacji anglojęzycznych. Równocześnie skonfrontowano ten obraz z obrazem transformacji wyłaniającym się z perspektywy „uczestniczącej” tj. rodzimych badaczy, co jest pobocznym, ale nasuwającym się niejako w sposób naturalny, drugim podstawowym celem pracy. W wyniku przeprowadzonej analizy obraz i ocena transformacji w literaturze anglosaskiej jest różna od tej w literaturze rodzimej głównie w odniesieniu do przemian gospodarczych.
The major dissertation's aim was to delineate the picture of the systemic transformation of East-Central Europe in the English language publications. Since the world's science is now mainly conducted in English language, the thesis attempted at finding the answer to the following question: what influence does the language of publishing have on perceiving and evaluating the East-European transformation. In an attempt to answer this question the English and Polish language publications on transformation were analyzed and compared. Therefore, the dissertation presents the picture of the East-European transformation from the 'outside' perspective compared with the 'inside' one. The outcomes of the thesis highlight the differences between these two perspectives emphasizing the major differences with respect to the economic transformation.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Teorii Polityki
URI: http://hdl.handle.net/10593/672
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska - Dariusz Niemczewski.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.