Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/682
Title: Charakter prawny zadaniowego czasu pracy
Other Titles: Legal nature of task-oriented work time
Authors: Ratajczak, Małgorzata
Advisor: Niedbała, Zdzisław. Promotor
Keywords: prawo pracy
labor low
czas pracy
work time
zadaniowy czas pracy
task-oriented work time system
Issue Date: 2-Dec-2010
Abstract: Celem rozprawy jest uporządkowanie wiedzy o zadaniowym czasie pracy. Wedle naczelnej tezy pracy tzw. zadaniowy czas pracy nie mieści się w prawnej definicji stosunku pracy oraz w prawnej definicji czasu pracy. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, jaki kształt prawny powinien otrzymać ten system czasu pracy. Rozprawa składa się z ośmiu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Rozdział pierwszy zawiera opis społeczno-gospodarczych uwarunkowania formuł zatrudnienia. Rozdział drugi zawiera analizę pojęcia stosunku pracy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę obecnie funkcjonującej definicji czasu pracy. Przedmiotem dociekań jest próba wykazania, że zadaniowy system czasu pracy nie mieści się w definicji prawnej pojęcia: czas pracy. W rozdziale czwartym podjęto rozważania na temat wyniku pracy pracowników zadaniowych oraz rozkładu ryzyka. Dalszy, piąty rozdział przybliża uregulowania prawne form pracy podobnych do systemu zadaniowego. W szóstym rozdziale zostały przedstawione propozycje uregulowania najważniejszych kwestii dotyczących omawianej materii. Zasugerowano, by zadaniowy czas pracy uregulować jako tzw. pracę zadaniową, która mogłaby funkcjonować jako zatrudnienie nietypowe z umocowania art. 303 k.p. Siódmy rozdział zawiera koncepcję uregulowania zadaniowego czasu pracy jako odrębnej części kodeksu pracy, do której poszczególne instytucje kodeksu pracy stosowałyby się w formie zmodyfikowanej. W ósmym rozdziale poddano analizie zasadność stosowania lub wyłączenia stosowania zadaniowego czasu pracy w odniesieniu do poszczególnych grup zawodowych.
The purpose of the dissertation is to clarify the knowledge concerning task-oriented work time. According to the basic thesis, the so-called task-oriented work time is not included in the legal definition of labor relations or the legal definition of work time. The principal question concerns the legal form such work time system should be given. The dissertation consists of eight chapters.The first chapter contains a description of the social and economic condition of employment forms. The second chapter includes the labor relation analysis. Chapter number three analyses the currently functioning definition of work time. The object of the analysis is an attempt to prove that the task-oriented work time does not fit in the legal definition of the work time concept. Chapter number four presents the consideration of work results of task employees and risk distribution. The next chapter describes the legal conditions of the labor forms similar to the task-oriented system. Chapter six contains the proposals of regulation of the most important issues concerning the matter in question. It has been suggested that the task-oriented work time should be regulated as the so-called task work, which could function as untypical employment by virtue of Article 303 of the Labor Code. Chapter six presents the concept of regulating the task-oriented work time as a separate section of the labor code, which would be applied by the particular institutions in a modified form. Chapter number eight entails the analysis of the validity of applying or excluding application of the task-oriented work time in relation to the individual vocational groups.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/682
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska małgorzta ratajczak.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.