Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/683
Title: Telefon komórkowy w komunikowaniu się adolescentów – perspektywa edukacyjna
Other Titles: Mobile phone communication in adolescents - educational perspective
Authors: Przybyła, Tomasz
Advisor: Skrzydlewski, Wojciech. Promotor
Keywords: telefon komórkowy
mobile phone
komunikowanie się
communication
adolescent
adolescent
edukacja
education
Issue Date: 2-Dec-2010
Abstract: Celem pracy jest zbadanie stopnia wykorzystania telefonu komórkowego przez adolescentów w komunikowaniu się ze szczególnym uwzględnieniem funkcji edukacyjnej. Cel ten osiągnięto dzięki zogniskowanemu wywiadowi grupowemu oraz badaniom ankietowym (sondażowi diagnostycznemu).Rozdział pierwszy dotyczy współczesnych form komunikowania, włączając komunikowanie elektroniczne, natomiast drugi opisuje telefon komórkowy, jako medialne narzędzie intelektualne dostępne adolescentowi. Przedstawiam jego historię i bardzo szybko przebiegający rozwój. Analizuję także dostępne i potencjalne usługi oraz możliwe zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz zagrożeń wynikających z jego użytkowania. W rozdziale trzecim przedstawiam portret adolescenta, ukazując jego drogę rozwoju prowadzącą do osiągnięcia dojrzałej tożsamości.
The purpose of this study is to examine the degree of adolescents` cell phone usage in the communication – with particular emphasis on educational functions. This purpose was achieved through focused group interviews and by questionnaire (diagnosis).The first chapter is about the contemporary forms of communication, including electronic communication, while the second chapter describes mobile phones as a media, intellectual tools available for adolescent. I present the history of mobile phone and its very quick development. I also analyze available and potential services and available applications with particular emphasis on education and the threats resulting from its use. The third chapter presents portrait of an adolescent, showing his/her way of development leading to the achievement of mature identity.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Technologii Kształcenia
URI: http://hdl.handle.net/10593/683
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasz Przybyła_praca doktorska.pdf
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.