Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6855
Title: Historical consciousness and the teaching of history in the Czech Republic
Other Titles: Świadomość historyczna i nauczanie historii w Republice Czeskiej
Authors: Šubrt, Jiří
Keywords: historical consciousness
collective memory
quantitative research
teaching history
history teachers
świadomość historyczna
pamięć zbiorowa
badania ilościowe
badania jakościowe
historia nauki
nauczyciele historii
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Edukacyjne, nr 24, 2013, s. 195-223
Abstract: This article deals with the problems of teaching history in the Czech Republic. The fi ndings contained in it have been obtained under broadly conducted research of historical consciousness of the population of the Czech Republic, carried out in the years 2009-2012. This project included several partial investigations, carried out through qualitative and quantitative methodologies. The research focused on the population of the Czech Republic, especially on teachers of history from primary and secondary schools. This article focuses on four research questions: a) how important is the knowledge of history and teaching of history for Czech citizens? b) from where do people derive their knowledge about history and what role does the teaching of history play? c) how is the teaching of history at primary and secondary schools considered from the perspective of citizens and teachers? d) what problems are now commonly associated with the teaching of history at Czech schools? It tries to identify the strengths and weaknesses of contemporary history education in Czech schools.
Description: Artykuł dotyczy rozważań odnośnie problemu nauczania historii w Republice Czeskiej. Zawarte w nim ustalenia uzyskano na podstawie szeroko prowadzonych badań świadomości historycznej mieszkańców Republiki Czeskiej, dokonanych w latach 2009-2012. Projekt ten obejmował wybrane badania, przeprowadzone z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych. Dotyczyły one ludności Republiki Czeskiej, szczególnie nauczycieli historii szkół podstawowych i średnich. W artykule skupiono się na czterech pytaniach badawczych: a) w jakim stopniu istotna jest znajomość historii i nauczania historii dla obywateli czeskich? b) skąd czerpią oni wiedzę historyczną? c) w jaki sposób jest nauczana historia w szkołach podstawowych i średnich z punktu widzenia obywateli i nauczycieli? d) jakie problemy współcześnie dotykają proces nauczania historii w czeskich szkołach? Artykuł ukazuje mocne i słabe strony nauczania historii we współczesnej czeskiej szkole.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6855
ISBN: 978-83-232-2576-8
ISSN: 1233-6688
Appears in Collections:Studia Edukacyjne, 2013, nr 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
studia_eduk_24_s_195-224.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.